M Tv Dankzij de sterk toegenomen vraag van klanten naar haar diensten en producten wist de Rabobank Groep haai activiteiten in 2.000 fors uit te breiden. De volume groei liep in procenten gemeten nagenoeg over de hele linie in de dubbele cijfers. Dit vertaalde zich in een financieel resultaat dat in vergelijkbaar tempo toenam. De verhouding tussen baten en lasten blijft echter een punt van aandacht. Rabobank Groep Jaarverslag 2000 LIJNEN UIT 2000 NAAR DE TOEKOMST De primaire doelstelling van de Rabobank Groep is het realiseren van klantwaarde. Om met het oog daarop de dienstverlening te ver beteren, zijn in het verslagjaar tal van stappen voorwaarts gezet. Voorbeelden zijn de verdere invul ling van het coöperatieve bankie ren, de versterking op het terrein van beleggen en employment bene fits, het verstevigen van marktlei derschap bij virtueel bankieren en hypotheken, de voortgang bij de kostenbeheersing en de invoering van een eigen CAO. Er werden ook teleurstellingen geïncasseerd. In de uitvoering van de Europese strategie kon geen doorbraak wor den bereikt. Marktleiderschap verstevigen In de Nederlandse financiële retailmarkt van particulieren en ondernemers in het MKB is de Rabobank Groep met voorsprong marktleider. Het samen met DG Bank gelanceerde initiatief om met gelijkgestemde partners in Europa allianties en joint ventures op te zetten was erop gericht de retailkracht van de Europese coöperatieve financiële wereld te versterken. Dit initiatief heeft in het verslagjaar geen door braak opgeleverd. De Rabobank Groep zal zich de komende tijd op versterking van haar positie in de Nederlandse thuismarkt blijven concen treren. Zij wil haar dominante positie in de retailmarkt in Nederland verder uitbouwen. Daartoe zal de Rabobank Groep zich in de sfeer van verzekeren, pensioenen en employ ment benefits versterken. In 2000 gebeurde dat onder meer via de over name van de Arbo-dienst Commit Arbo door Interpolis, de uitwerking van de joint venture met de Van Spaendonck Groep op het gebied van pensioenadministraties en de verdieping van de samenwerking met Relan (Arbo-dien- sten, verzuimverzekering en pensioenbeheer). In de markten waarin de Rabobank Groep marktleider is - sparen, hypotheken, beleg gingsfondsen, MKB en agrarische sector - zal minimaal worden gestreefd naar handhaving van bestaande marktaandelen. Om verdere groei in de Nederlandse retail markt te bewerkstelligen, zullen klanten meer benaderd worden met productpakketten, zoals Interpolis al kent met de Alles-in-één-Polis. Strategie en beleid Klanten zal zo een breder productscala worden aangeboden. Kortingen zullen het aantrekkelijk maken dit aanbod af te nemen. Versterking als beleggersbank De Rabobank Groep heeft zich in het verslag jaar verder versterkt als beleggersbank. Eind juni werd Effectenbank Stroeve in de Rabobank Groep opgenomen om persoonlijke beleggingsadvisering aan vermogende particu lieren te kunnen aanbieden. De Rabobank Groep beschikt thans over een volledig palet aan beleggingsdiensten voor alle soorten klan ten. Op basis van de research van Rabo Securities en Iris kunnen de lokale Rabobanken hun beleggende klanten hoogwaardig adviseren over individuele beursfondsen. Voor klanten die het beheer over hun vermogen willen uitbe steden, staat Schretlen Co., de private bank van de Rabobank Groep, opgesteld. Voor zeer actieve beleggers, die veelvuldig willen sparren met een beleggingsspecialist, maar zelf aan het roer willen blijven staan, is er Effectenbank Stroeve. Employment benefits Een speerpunt in de dienstverlening van de Rabobank Groep is de ontwikkeling van employment benefits. Daarbij gaat het om pakketten diensten en pro ducten die erop gericht zijn ondernemers een belangrijk deel van de personeelszorg uit han den te nemen en te helpen een aantrekkelijke werkgever te zijn. Veel meer dan vroeger is het succes van een bedrijf afhankelijk van de vraag hoe het omgaat met zijn mensen. Medewerkers vormen het belangrijkste bedrijfskapitaal en zouden daarom ook op de balans van een onderneming horen te staan. Vanuit die visie ontwikkelt de Rabobank Groep haar dienstverlening op het gebied van employment benefits. Interpolis is daarvoor binnen de groep het com petentiecentrum. De lokale Rabobanken zijn de aanbieders van de door Interpolis ontwikkelde producten en diensten. Het bestaande diensten pakket zal worden uitgebreid met werkgevers- en werknemersvoorzieningen voor na de pen sioenleeftijd en zal worden gericht op de privé- sfeer van werknemers, zoals kinderopvang en sparen voor zorgverlof. Voorsprong op virtueel gebied De Rabobank Groep loopt in de Nederlandse financiële wereld op virtueel gebied voorop. Zij is sinds 1994 on line en heeft daarmee de langste e-finance geschiedenis van het land. Maar het benutten van de potentie van internet behelst Mare Cootjans, Rabobank Nederland "Als je de cijfers van onze virtuele bank bekijkt, kan ik alleen maar trots zijn. In één jaar tijd zijn we met meer dan 50% gegroeid tot ruim 1 miljoen actieve klanten. Daarmee is www.rabobank.nl veruit de grootste virtuele bank in Nederland. Dat succes komt mede door de vele productinnovaties op de site, zoals de introductie van inter netsparen en het hypotheekadvies op maat. Maar vooral de ver koopkracht van de adviseurs van de lokale Rabobanken verklaart dit prachtige resultaat. We vormen samen een ijzersterke combinatie van 'clicks and bricks'!

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 6