In 2000 hebben binnen de Rabobank Groep belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Deze hadden onder meer betrekking op de nadere invulling van de coöpera tieve missie, het akkoord over de eerste Rabobank- CAO en de uitbreiding van de Rabobank Groep. 4 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Nadat eerder nieuwe invulling was gegeven aan de coöperatieve missie van de Rabobank, werd in mei van het verslagjaar gestart met een Ledenwaarderingsprogramma. De uitgifte van 1 miljard aan Ledencertificaten was het eerste onderdeel daarvan. Het ledenaantal nam in 2001 met 40.000 toe tot 550.000. De Rabobank Groep heeft in juni 2000 Effectenbank Stroeve overgenomen. Effectenbank Stroeve biedt hoogwaardige beleggingsadvisering voor particulieren en had bij overname een beheerd en bewaard vermo gen van 1,5 miljard. Eind mei heeft de Rabobank als eerste bank in Nederland een eigen CAO afgesloten. In de Rabobank-CAO zijn behalve over de arbeids voorwaarden ook afspraken gemaakt over het op peil houden van de inzetbaarheid van mede werkers en de kwaliteitsverbetering van de arbeid. Rabobank International en DG Bank, is in november 2000 besloten er een punt achter te zetten. De Rabobank Groep gaat zich nu pri mair verder versterken op haar thuismarkten als basis voor haar Europese ambities. De Robeco Groep was tot voor kort een 50%-deelname van de Rabobank Groep. In augustus 2000 werd besloten het resterende belang van 50% ook over te nemen. Deze transactie heeft inmiddels plaatsgevonden, waardoor de Robeco Groep op dit moment een volle dochter van de Rabobank Groep is. Bij de overname van Interpolis in 1990 behielden de standsorganisaties rechten over de zeggenschap in het bedrijf. In december 2000 heeft de Rabobank Groep de rechten van de standsorganisaties overgenomen. Hierdoor ver kreeg de Rabobank Groep meer bewegingsvrij heid bij het aangaan van samenwerkingsver banden tussen Interpolis en andere partijen. Interpolis heeft zich op het gebied van employment benefits verder ontwikkeld. De overname van Commit Arbo en de samenwer king met Relan leidden tot een verbreding van de dienstverlening. Inmiddels worden de eerste pakketten met diensten op het gebied van employment benefits door lokale Rabobanken aan ondernemers aangeboden. Na een trage en moeizame voortgang bij het opzetten van de joint venture op het gebied van corporate en investment banking tussen Kerngegevens 5 VIJF JAAR KERNGEGEVENS Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro's) 2000 1999 1998 1997 1996 Balanstotaal 342.920 281.218 249.718 194.222 152.068 Kredieten aan private sector 179.137 161.074 129.554 117.569 99.717 Toevertrouwde middelen 146.705 127.527 114.826 98.307 79.854 Beheerd vermogen 121.100 106.900 83.600 54.400 12.500 Premieomzet verzekeringen 3.417 2.867 2.485 2.168 1.656 Vermogen en solvabiliteit (bedragen in miljoenen euro's) Eigen vermogen 13.108 11.867 10.381 9.708 8.791 Kernkapitaal 14.653 13.007 11.817 11.113 10.280 Toetsingsvermogen 15.093 13.650 12.660 11.947 10.973 Totaal gewogen posten 142.278 129.801 114.445 107.163 96.095 Tier 1-ratio (kernvermogen)21 10,3 10,0 10,3 10,4 10,6 BIS-ratio (toetsingsvermogen) 10,6 10,5 11.1 11,1 11,3 Resultaatgegevens (bedragen in miljoenen euro's) - Rente 4.585 4.499 3.781 3.542 3.212 - Provisie en andere baten 3.166 2.307 2.051 1.738 1.163 Totaal baten 7.751 6.806 5.832 5.280 4.375 Bedrijfslasten 5.459 4.826 4.099 3.730 2.921 Waardeveranderingen van vorderingen 360 350 340 254 381 Toevoeging aan fonds voor algemene bankrisico's 52 100 Bedrijfsresultaat voor belasting 1.880 1.530 1.393 1.296 1.073 Belastingen 507 423 401 395 320 1) Als gevolg van een defini tiewijziging sluit het beheerd vermogen niet aan Belang van derden 179 87 56 36 12 Nettowinst 1.194 1.020 936 865 741 Ratio's bij in eerdere jaarverslagen gepubliceerde bedragen Rendement op eigen vermogen 10,1% 9,8% 9,6% 9,8% 9,3% 2) Vanaf 1997 inclusief het open fonds voor algemene Baten-lastenverhouding 1,42 1,41 1,42 1,42 1,50 Overige gegevens bankrisico's (FAR). Het ver Lokale Rabobanken 397 424 445 481 510 gelijkende cijfer ultimo 1996 is hiervoor gecorri Vestigingen: geerd. - kantoren 1.727 1.795 1.797 1.823 1.854 3) - zittingen 548 610 629 654 723 In verband met een admini Geldautomaten Buitenlandse vestigingen 2.676 142 2.546 147 2.430 150 2.268 112 2.056 87 stratieve opschoning is het ledenaantal van 1999 en van de jaren daarvoor met Medewerkers: 50.000 verlaagd. - aantallen 55.098 53.147 49.465 44.667 40.275 Algemeen: - mensjaren 49.711 48.224 45.310 40.927 36.828 Bij groepsonderdelen Leden (x 1.000) 31 550 510 515 525 535 genoemde bedragen tellen, vanwege consolidatie-effec- ten, niet altijd op tot het totaal van de Rabobank Groep.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 4