Rabobank Groep Jaarverslag 2000 VOORWOORD Het primaire doel van de Rabobank Groep is het realiseren van klantwaarde. Dat de primaire oriëntatie van de Rabobank Groep op klanten op prijs wordt gesteld, blijkt uit de cijfers. De prestaties van de Rabobank Groep in 2000 zijn goed te noemen. Het kredietbedrijf nam 12% in omvang toe, wat hoger was dan de gemiddelde groei in de afgelopen 10 jaar. De premieomzet verzekeren ging met 19% omhoog en het beheerd en bewaard vermogen nam met 13% toe. Voor klanten van lokale banken werd een recordaantal van 3,1 miljoen effecten orders verwerkt. De groei van het provisieresultaat bedroeg 19%. Een en ander leidde tot een stijging van de nettowinst van de Rabobank Groep met 17% tot 1.194 miljoen. Maar niet alleen op het financiële vlak werd vooruitgang geboekt. In het kader van de coöperatieve missie is in 2000 verder invulling gegeven aan de ledenbetrokkenheid. Zo werd met groot succes het Rabobank Ledencertificaat geïntroduceerd. Dit certificaat biedt leden de mogelijkheid om te beleggen in het vermogen van de Rabobank Groep tegen een aantrekkelijk rendement en een beperkt risico. Voor deze certificaten was een ruime belangstelling. Meer dan 40.000 leden en 11.000 medewerkers schreven hierop in. De uitgifte resulteerde niet alleen in een opbrengst van 1 miljard, maar leidde tezamen met de eerste nieuwe ledenwerfactiviteiten ook tot de inschrijving van 40.000 nieuwe leden. In 2001 wordt verder invulling gegeven aan het coöperatieve bankieren met speciale Ledenwaarderingsprogramma's. De gespecialiseerde dienstverleners binnen de Rabobank Groep vormen een netwerk van competentiecentra. Dit netwerk is in 2000 opnieuw versterkt. Ter verbreding van de deskundigheid op het gebied van employment benefits heeft Interpolis in het afgelopen jaar de Arbo-dienst Commit Arbo overgenomen. Om de competenties op het gebied van hoogwaardig beleggingsadvies te vergroten is in juni Effectenbank Stroeve overgenomen. Bovendien werd in augustus 2000 besloten het resterende belang van 50% in de Robeco Groep over te nemen. Inmiddels is de Robeco Groep een volledige dochter van Rabobank Nederland. De Rabobank Groep is met afstand marktleider op het gebied van virtueel bankieren. In het verslagjaar zijn opnieuw grote successen op dat terrein geboekt. Meer dan een miljoen klanten maakt reeds geregeld gebruik van elektronisch aangeboden Rabobankdiensten. Internet zal worden ingezet in alle geledingen van de bedrijfsvoering. Behalve successen werden ook tegenslagen geboekt. In oktober 1999 maakten de Rabobank Groep en haar Duitse coöperatieve partner DG Bank het voornemen bekend om hun krachten te bundelen in een strategische alliantie. De voortgang bij het opzetten van een onderdeel daarvan, een joint venture op het gebied van corporate en invest- ment banking, verliep het afgelopen jaar onverwacht traag en moeizaam. Begin november 2000 is dan ook geza menlijk besloten een punt te zetten achter de vorming van deze joint venture. De Rabobank Groep gaat zich nu primair verder versterken op haar thuismarkt als basis voor haar Europese ambities. Zij blijft met haar buitenlandse coöperatieve partners in gesprek om op projectbasis vooruitgang te boeken in de Europese samenwerking. Voorwoord In het afgelopen jaar hebben zich enkele wisselingen in de hoofddirectie van Rabobank Nederland voorgedaan. Op 1 februari trad Henk Visser terug. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet en persoonlijke toewij ding gedurende bijna drie decennia. Op 1 augustus nam, na 10 jaar lid van de hoofddirectie te zijn geweest, Jan Groninger afscheid. Wij zijn ook hem zeer erkentelijk voor zijn grote inspanningen en inzet ten behoeve van de Rabobank Groep. De vrijgekomen posities binnen de hoofddirectie zijn in hetzelfde jaar weer ingevuld. Per 1 april trad John van Nuenen toe tot de hoofddirectie, met als voornaamste aandachtsgebieden het binnenlands bankbedrijf en de klan ten- en ledenrelatie. Op 1 september is Hans ten Cate tot de hoofddirectie toegetreden. Hij heeft als belangrijkste aandachtsgebied de bediening van de grootzakelijke markt, alsmede de kredietverlening. In het verslagjaar werd Wim van den Goorbergh, in de hoofddirectie de eerste financiële man, benoemd tot plaats vervangend voorzitter. Per 1 februari 2001 is de hoofddirectie uitgebreid met een zesde lid in de persoon van Jac Verhaegen. Hij gaat zich richten op de ondersteuning van de lokale banken met productontwikkeling en ICT. Ook in de samenstelling van de raad van beheer hebben zich wisselingen voorgedaan. Op 8 juni 2000 benoemde de algemene vergadering van Rabobank Nederland Jan Uit den Boogaard tot lid. Hij vervult een van de vacatures die waren ontstaan door het terugtreden van Ad Latijnhouwers en Piet Moerland, die beiden in verband met bepalingen omtrent de maximale zittingsduur niet herbenoembaar waren. De andere vacature werd vooralsnog niet vervuld. Aan Ad Latijnhouwers en Piet Moerland is grote dank verschuldigd voor de inzet en inspanningen waarmee zij vanuit de raad van beheer aan de ontwikkeling van de Rabobank Groep hebben bijge dragen. Ten slotte werden Lense Koopmans en Paul Rutten, beiden tot dan gewoon lid van de raad van beheer, op 9 juni 2000 benoemd tot respectievelijk vice-voorzitter en secretaris. De Rabobank Groep is een coöperatieve organisatie die bestaat uit 397 zelfstandige lokale Rabobanken. Samen vormen zij de overkoepelende coöperatie Rabobank Nederland, die beschikt over verschillende gespecialiseerde dochterondernemingen. De Rabobank Groep is marktleider op vrijwel alle onderdelen van de Nederlandse finan ciële markt. De besturing van de groep is gebaseerd op drie kompassen: klantwaarde, medewerkerswaarde en financiële stabiliteit. Primair doel is het realiseren van klantwaarde, randvoorwaarde is de financiële stabiliteit. De kritische succesfactor bestaat uit gemotiveerde medewerkers, die er trots op zijn dat ze behoren tot de Rabobank Groep. Wij hebben geprobeerd deze gfoepstrots in het jaarverslag terug te laten komen met behulp van het gebruikte fotomateriaal. Hans Smits, voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland Wim Meijer, voorzitter van de raad van beheer van Rabobank Nederland

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 3