70 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 DIRECTIES GROEPSONDERDELEN RABOBANK NEDERLAND per 1 april 2001 Rabobank International drs. Rik baron van Slingelandt (d.j.m.g.), voorzitter drs. Wouter Kolff (w.j.), plv. voorzitter drs. Ralf Dekker (r.j.) NV Interpolis ir. Piet van Schijndel (p.j.a.), voorzitter Huub Hannen MFE (h.a.j.), plv. voorzitter De Lage Landen International BV drs. Paul Dirken (p.h.j.m.), voorzitter drs. Ab Gilhaus (a.j.) Karei Schellens (c.a.c.m.) Robeco Groep NV dr. Piet Korteweg (p.), voorzitter ir. Géry Daeninck (g.a.m.j.) dr. Jaap van Duijn (j.j.) drs. Hans van der Koogh (h.h.) Effectenbank Stroeve NV drs. Cees Haasnoot RBA (c.), voorzitter drs. Jan Coen Balt (j.C.) Nico van den Haak AA (n.w.) Schretlen Co. NV drs. Harold Knebel (h.a.j.m.), voorzitter Thea van Bommel - Scheffer RA (t.i.) Gilde Investment Management BV ir. Boudewijn Molenaar (b.t.), voorzitter Albert Bokma (b.a.) ing. Toon den Heijer (a.a.) International Private Banking Trust mr. Thomas van Rijckevorsel (t.c.a.m.), voorzitter mr. drs. Peter Konijnenburg (p.) mr. Johan Lont (j.) Mark Tomcheck (m.c.a.) dr. Heinz Zimmer (h.d.) Rabo Vastgoed BV ing. Pieter Wetselaar (p.), voorzitter ing. Jan Roelofs (j.) Directeuren en hoofden concernstaven Rabobank Nederland drs. Wim Boonstra (w.w.), Economisch Onderzoek prof. dr. ir. Bert Bruggink (a.), Control Rabobank Groep Henn Geukers (h.m.), Bureau Toezicht en Contpliance drs. Jan Hageraats (j.m.j.), Rabobank Arbodienst Fred Horbeek (f.h.), Coördinatie Beveiliging Rabobank Groep drs. André van Iersel MSc (a.a.j.m.), Human Resources Bart Jan Krouwel (b.j.), Bijzondere Producten en Diensten drs. Arnold Kuijpers (a.j.a.m.), Strategie mr. Hanno Riedlin (h.w.e.), Accountantsdienst Jan Schinkelshoek (j.), Corporate Communicatie mr. Dick Schijf (t.h.m.), Juridische en Fiscale Zaken Rabo Securities BV Willem Beelaerts van Emmichoven (w.a.j.), voorzitter Dominique Bech (d.a.g.) Ambitiestatement 71 DE AMBITIE VAN DE RABOBANK GROEP Hoe de Rabobank Groep in de wereld wil staan De Rabobankorganisatie is in Nederland opgericht door ondernemende mensen die nagenoeg geen toegang hadden tot de kapitaalmarkt. Ze heeft een traditie in het midden- en kleinbedrijf en met name in de agrarische sector. Door op coöperatieve basis samen te werken is een financiële instel ling ontstaan die het klanten mogelijk maakt hun financiële ambities in te vullen. Dit vormt het kompas van de Rabobank Groep: zij wil het mensen en ondernemingen mogelijk maken onafhanke lijk en volwaardig deel te nemen aan het economische verkeer. De groep biedt alle financiële diensten die voor deelname aan het economische verkeer in een moderne samenleving noodzakelijk zijn. Ze heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een brede finan ciële dienstverlener die haar diensten op eigentijdse wijze wil vormgeven voor mensen en onderne mingen ook elders in de wereld. De Rabobank Groep vindt dat een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu vergt. Hieraan wil ze met haar activiteiten bijdragen. Ze respecteert de cultuur en de gebruiken van het land van vestiging voorzover die niet strijdig zijn met haar doelstelling en waarden. Bij alle activiteiten die ze onderneemt, zal de Rabobank Groep het onderhouden van haar solvabili teit en liquiditeit als voorwaarde voor continuïteit hanteren. De doelstelling Wij, medewerkers en bestuurders van de Rabobank Groep, kiezen als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Wij willen voor hem of haar waarde scheppen door: het bieden van de best mogelijke financiële diensten die klanten als passend ervaren; het bieden van continuïteit van onze dienstverlening overeenkomstig het langetermijnbelang van de klant; betrokkenheid van de bank bij de klant en zijn omgeving waardoor realisatie van ambities mede mogelijk wordt gemaakt. De waarden Wij vinden het belangrijk dat klanten ons ervaren en herkennen in: integriteit: handelen overeenkomstig de bedoelingen die wij zeggen te hebben; respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van de bank ervaren; deskundigheid: in staat zijn om wat we zeggen waar te maken. De legitimatie van de Rabobank Groep in de maatschappij Wij stellen ons open voor het oordeel van hen voor wie onze dienstverlening van betekenis is. Klanten die hun betrokkenheid bij de bank vormgeven in een lidmaatschap verwerven zeggenschap over onze koers en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van hun ambities.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 37