68 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 ACCOUNTANTSVERKLARING D De Rabobank Groep bestaat uit de Coöperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank BA te Amsterdam, de bij haar aan gesloten Rabobanken, NV Interpolis te Tilburg, Robeco Groep NV te Rotterdam, De Lage Landen International BV te Eindhoven, Schretlen Co NV te Amsterdam, Rabohypotheekbank NV te Amsterdam, Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken BA te Amsterdam en hun groeps maatschappijen. Wij hebben de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening 2000 van de Rabobank Groep' zoals in dit verslag opgenomen op pagina 66 en 67 gecontroleerd. Deze geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2000 van de Rabobank Groep. Bij die jaarrekening hebben wij op 8 maart 2001 een goedkeurende accountants verklaring verstrekt. De geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de Rabobank Groep. Het is onze verantwoordelijkheid hierbij een accountantsverklaring te verstrekken. Wij hebben vastgesteld dat de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening in overeenstem ming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. Voor een vollediger inzicht in de financiële positie en de resultaten van de Rabobank Groep en de reikwijdte van onze controle dient de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij verstrekte accountantsverklaring. Utrecht, 8 maart 2001 Ernst Young Accountants SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT RABOBANK NEDERLAND per 1 april 2001 Boven v.l.n.r.: Marius Varekamp (MJ.),drs. Joop Hermsen (h.gj.) secretaris, prof. dr. Ad van de Zwaan (a.h.) plv. voorzitter,Thijs Bierens (m.a.), ir. David Luteijn (d.) voorzitter. Onder v.l.n.r.: prof. dr. Nic Douben (n.h.), prof. mr. Sjoerd Eisma (s.e.) plv. secretaris, mr. Yvonne van Rooy (y.c.m.t.), ir. Herman Scheffer (h.c.), prof. dr. ir. Aad Veenman (a.w.). V.l.n.r.: drs. Hans ten Cate (j.c.), dr. Wim van den Goorberg (w.m.) plv. voorzitter, ir. drs. Hans Smits (h.nj.) voorzitter, drs. John van Nuenen (j.f.c.m.), Jac Verhaegen (j.j.),drs. Rik baron van Slingelandt (dj.m.g.) Personalia 69 V.l.n.r.: ing. Anton Vermeer (aj.a.m.), Wim Meijer (w.) voorzitter, prof. dr. Lense Koopmans (l.) plv. voorzitter, drs. Paul Rutten (p.a.a.m.) secretaris, mr.Tineke Lodders-Elfferich (p.c.), Jan Uit den Boogaard (j.b.), prof. dr. ir. Gert van Dijk (g.), prof. dr. Jan Bilderbeek (j.) Hoofddirectie SAMENSTELLING BESTUUR RABOBANK NEDERLAND per 1 april 2001 Raad van beheer

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 36