Rabobank Groep Jaarverslag 2000 GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2000 (na winstbestemming) (bedragen in miljoenen euro's) Activa Kasmiddelen Kortlopend overheidspapier Professionele effectentransacties Overige bankiers Bankiers Kredieten aan de overheid Kredieten aan de private sector Professionele effectentransacties Kredieten Rentedragende waardepapieren Aandelen Deelnemingen Onroerende zaken bedrijfsmiddelen Overige activa Overlopende activa Totaal activa 3.086 7.362 28.485 9.879 16.588 8.011 2.327 1.179 2.424 179.137 10.105 191.666 73.610 15.850 567 3.392 2.590 6.433 1.378 161.074 8.549 171.001 61.217 8.215 174 3.143 3.071 6.292 Passiva Professionele effecten transacties Overige bankiers Bankiers Spaargelden Professionele effecten transacties Overige toevertrouwde middelen Toevertrouwde middelen Schuldbewijzen Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen 28.429 55.462 55.575 17.239 73.891 146.705 49.887 22.862 6.844 14.753 324.942 17.518 41.588 54.044 4.757 68.726 127.527 44.012 18.226 4.345 13.028 266.244 Fonds voor algemene bankrisico's Achtergestelde schulden Eigen vermogen Belang van derden Aansprakelijk groepsvermogen 1.666 53 13.108 3.151 1.632 60 11.867 1.415 Totaal passiva Voorwaardelijke schulden Onherroepelijke faciliteiten 10.292 38.583 9.520 28.224 Jaarcijfers GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING over 2000 (bedragen in miljoenen euro's) 2000 1999 Baten Rentebaten 18.408 14.715 Rentelasten 73.823 10.216 Rente 4.535 4.499 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 750 299 Provisiebaten 1.659 1.377 Provisielasten 192 143 Provisie 1.467 1.234 Resultaat uit financiële transacties 314 190 Overige baten 635 584 Totaal baten 7.751 6.806 Lasten Personeelskosten 3.099 2.860 Andere beheerskosten 1.886 1.594 Personeels- en andere beheerskosten 4.985 4.454 Afschrijvingen 474 372 Bedrijfslasten 5.459 4.826 Waardeveranderingen van vorderingen 360 350 Toevoeging aan fonds voor algemene bankrisico's 52 100 Totaal lasten 5.871 5.276 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.880 1.530 Belastingen bedrijfsresultaat 507 423 Bedrijfsresultaat/groepswinst na belastingen 1.373 1.107 Belang van derden 179 87 Nettowinst 1.194 1.020

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 35