64 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 van toezicht af en kwamen er 156 bij. Hun gemiddelde zittingsduur bedroeg 9,5 jaar. Algemene vergadering lokale Rabobanken De algemene vergadering is het orgaan waarin de leden van de lokale Rabobank hun zeggen schapsrechten uitoefenen en waaraan het bestuur en de raad van toezicht verantwoording afleggen. Kringen en kringbesturen De 397 lokale Rabobanken zijn verdeeld over 20 kringen. Vertegenwoordigers van de lokale banken komen regelmatig in kringvergaderin gen bijeen om beleidszaken te bespreken. Elke kring heeft een bestuur van zes leden. Centrale kringvergadering Tezamen leveren de 20 kringbesturen de 120 leden van de centrale kringvergadering. Zij vormen als het ware het Raboparlement, een forum van gekozen bestuurders, toezichthou ders en bancaire professionals. De raad van beheer, de hoofddirectie en de algemene verga dering van Rabobank Nederland laten zich bij hun besluiten adviseren door uitspraken van de centrale kringvergadering. In 2000 werden vier centrale kringvergaderin gen gehouden, waarin strategische en beleids matige onderwerpen aan de orde kwamen. Tijdens zo'n vergadering komen soms uiteenlo pende standpunten en regionaal verschillende visies naar voren. De centrale kringvergadering sprak zich in 2000 onder meer uit over: ledenbeleid en ledenwaarderingsprogramma; human-resourcesbeleid: mensen als sleutel factor; kader voor de beleidsplanning door aan gesloten banken 2001-plus; employment benefits; beoordeling en beloning algemeen directeuren lokale Rabobanken; internationale dienstverlening aan Nederlandse bedrijven in het buitenland; een plan gericht op additionele honorering van de medewerkers. Besturing van Rabobank Nederland Het bestuur van de overkoepelende coöperatie Rabobank Nederland wordt uitgeoefend door de hoofddirectie en de raad van beheer tezamen. De hoofddirectie geeft leiding aan het con cern dat bestaat uit Rabobank Nederland en haar dochterondernemingen. Daarnaast beslist de hoofddirectie over alle aangelegenheden inzake het bankbedrijf van de lokale Rabobanken. Ook houdt zij, namens De Nederlandsche Bank, toezicht op de lokale banken. De raad van beheer richt zich met name op de coöperatieve missie en het ledenbelang. Meer in het bijzonder richt de raad zich op het bevorderen van het functioneren van de coöpe ratie en op de coöperatieve cultuur, het zorg dragen voor het coöperatieve bankieren en het toetsen op hoofdlijnen van de activiteiten van Rabobank Nederland als concern. Daarnaast beslist de raad van beheer over alle zaken die betrekking hebben op de verhouding tussen de coöperatie Rabobank Nederland en haar leden (de lokale Rabobanken) alsmede op de verhou ding tussen de lokale banken onderling. Daartoe overlegt de raad van beheer regelmatig met de hoofddirectie. Raad van toezicht Rabobank Nederland Op het door de raad van beheer en de hoofd directie gevoerde bestuur wordt toezicht uitge oefend door de raad van toezicht. De rol van de raad van toezicht is vergelijkbaar met die van de raad van commissarissen van een ven nootschap. Algemene vergadering Rabobank Nederland De algemene vergadering van Rabobank Nederland is het orgaan waarin de aangesloten banken hun zeggenschapsrechten uitoefenen. De algemene vergadering kwam in 2000 op 8 juni bijeen in Utrecht. De raad van beheer en de hoofddirectie legden daarin verantwoording af over het in 1999 gevoerde bestuur. De raad van toezicht deed dit over het in 1999 gehou den toezicht. Meer over co-operative governance op www.rabobankgroep.nl/corporate Verslag raad van toezicht 65 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT RABOBANK NEDERLAND Jaarrekening Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 69 van de statuten van Rabobank Nederland heb ben wij het verslag en de jaarrekening onder zocht. Mede op grond van de verklaring van Ernst Young Accountants stellen wij de alge mene vergadering van Rabobank Nederland voor de jaarrekening 2000 vast te stellen en de winst te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel. Decharge Gelet op het bepaalde in artikel 19 sub g van de statuten stellen wij de algemene vergadering van Rabobank Nederland voor het gevoerde bestuur en het toezicht daarop goed te keuren en aan de raad van beheer, de hoofddirectie en de raad van toezicht decharge te verlenen. Raad van toezicht in 2000 De raad van toezicht heeft in 2000 zes keer vergaderd. Daarbij werd in de eerste plaats aandacht besteed aan de gang van zaken bij Rabobank Nederland en de daarmee verbonden ondernemingen. Onder andere aan de hand van rapportages van de hoofddirectie werden de ondernemingsdoelstellingen, de strategie en de daaraan verbonden risico's van financiële aard besproken. Met betrekking tot het strategisch beleid is aandacht besteed aan de ontwikkeling van het multidomestic-concept en meer in het bijzonder aan het verloop van de besprekingen met DG Bank. Daarnaast is in het kader van overnames en afstotingen goedkeuring ver leend, bijvoorbeeld inzake de overname van de resterende 50% van de aandelen van Robeco Groep N.V. Ook is aandacht besteed aan het financiële beleid en de verslaggeving daarover. In dat ver band zijn de financiële kerncijfers, waaronder de jaarrekeningen en halfjaarcijfers, het accountantsrapport en de managementletter beoordeeld. De financieel-economische commissie (FEC) heeft met betrekking tot de beoordeling van de financiële verslaggeving een voorberei dende rol gehad. Voorts heeft zij de financie ringszaken getoetst die voldeden aan de door de raad van toezicht ter zake vastgestelde criteria. De beroepscommissie van de raad van toezicht heeft in 2000 in één zaak een uitspraak gedaan. In 2000 is onder andere bijzondere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: de toetsing van het financieringsbeleid; het ledenbeleid, de ledenwerving en de uitgifte van ledencertificaten; het kredietrisicobeleid van Rabobank International; de e-commercestrategie; de strategische ontwikkeling van Interpolis met name op het terrein van employment benefits; verschillende onderwerpen met betrekking tot de coöperatieontwikkeling. Samenstelling raad van toezicht in 2000 Op de algemene vergadering van Rabobank Nederland op 8 juni 2000 waren de heren Ad van der Zwaan en Thijs Bierens periodiek aftredend. Beiden zijn herbenoemd. Utrecht, 8 maart 2001 Raad van toezicht van Rabobank Nederland ir. David Luteijn (D.), voorzitter prof. dr. Ad van der Zwaan (a.h.), plv. voorzitter drs. Joop Hermsen (H.G.J.), secretaris prof. mr. Sjoerd Eisma (S.E.), plv. secretaris Marius Varekamp (M.j.) Thijs Bierens (M.A.) prof. dr. Nic Douben (n.H.) mr. Yvonne van Rooy (y.C.m.T.) ir. Herman Scheffer (H.C.) dr. ir. Aad Veenman (a.w.)

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 34