Eind 2000 telde de Rabobank Groep 397 lokale coöpe ratieve Rabobanken. Hun beleid werd bepaald door bijna 4.000 bestuurders en toezichthouders. De lokale banken zijn alle lid van Rabobank Nederland. Met de raad van beheer en de hoofddirectie van Rabobank Nederland werd ook in 2000 regelmatig overlegd over strategische thema's en andere beleidszaken. 62 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 De uitwerking van forse trendbreuken in marktontwikkelingen op de waarde van de portefeuille van de Rabobank Groep wordt in het kader van 'event risk management' aan het topmanagement gerapporteerd. Renterisico Naast het marktrisico in de handelsomgeving loopt de Rabobank Groep ook een structureel renterisico in haar balans, dat nadrukkelijk wordt bewaakt en beheerst. Dit renterisico vloeit voort uit het uiteenlopen van de looptijd van uitzettingen en middelen. Het risico op lan gere termijn wordt gemeten en beheerst aan de hand van 'equity at risk'. Deze ratio geeft de gevoeligheid van de marktwaarde van het ver mogen voor veranderingen in de rente weer. Het risico op korte termijn wordt gemeten en beheerst aan de hand van het begrip 'income at risk'. Dat is het bedrag aan rentewinst dat met een betrouwbaarheidsgraad van 97,5% op jaar basis maximaal 'in de waagschaal' wordt gesteld. In het verslagjaar bedroeg het aan de hand daarvan becijferde 'maximale risico' ruim 4% van de rentewinst. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat de bank niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van opgevraagde gelden. De Rabobank voldoet ruimschoots aan de daartoe geldende regelgeving van De Nederlandsche Bank. Thans worden voorbereidingen getroffen voor een aangepaste regelgeving en rapportage. Voor het managen van het liquidite'itsrisico is intern een systematiek ontwikkeld die tevens de besluitvorming ondersteunt over de (termijnen van) de middelen die de Rabobank Groep op de professionele markten aantrekt. Operationeel risico Het operationeel risico betreft directe of indi recte verliezen uit hoofde van onjuist gehan teerde of tekortschietende processen en syste men, onjuist handelende mensen of externe gebeurtenissen. Een deel van dit type risico's is verzekerd. De Rabobank tracht de operationele risico's tot een minimum te beperken door het risicobewustzijn van de medewerkers te verho gen en door interne controles toe te passen. In enkele eenheden van de bank zijn zelfbeoorde- lingssystemen voor operationele risico's geïn troduceerd. Beoogd wordt dit verder uit te breiden. De vertaling van operationeel risico in economisch kapitaal behoeft nog nadere uit werking. Van groot belang is het inbouwen van stimulansen om de risico's terug te dringen. De Rabobank heeft voorstellen voor een consisten te systematiek voorgelegd aan het Bazels comité voor bancair toezicht. Assurantierisico Risicobeheer strekt zich ook uit naar de verze keringsactiviteiten binnen het concern. Bij Interpolis is het risicobeheer met name gericht op het assurantierisico. Door middel van de daarvoor geëigende technieken worden de risi co's van (nieuwe) producten ingeschat en wordt de ontwikkeling gevolgd. Op deze wijze wordt er ook op toegezien dat met voldoende zeker heid aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan en dat calamiteiten financieel kunnen worden opgevangen. Bestuurders en toezichthouders 63 ga CO-OPERATIVE GOVERNANCE De coöperatieve structuur van de Rabobank kent een aantal bestuurlijke niveaus, elk met eigen taken en verantwoordelijkheden. Overleg en meningsvorming vinden plaats op basis van een streven naar consensus. Dit waarborgt de kwaliteit en het draagvlak bij het nemen en uitvoeren van beleids beslissingen. Het bestuur van de lokale Rabobanken Het bestuur van een lokale Rabobank is ver antwoordelijk voor het algehele beleid van de bank. Het geeft namens leden en klanten rich ting aan de wijze waarop de bank op behoeften van klanten en relevante ontwikkelingen in de omgeving inspeelt. Dit gebeurt binnen de statu tair vastgelegde grenzen en in de context van het beleid van de Rabobank Groep. Leidinggeven aan de dagelijkse gang van zaken in het lokale bankbedrijf is de taak van de directeur-bestuurder. In Nederland maakten in 2000 bijna 4.000 mensen deel uit van het netwerk van bestuurders en toezichthouders van lokale Rabobanken. Naast de bijna 400 directeuren-bestuurders van de lokale Rabobanken bedroeg het aantal geko zen bestuurders eind 2000 in totaal 1.580, 1.482 mannen en 98 vrouwen. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 53,3 jaar. In 2000 traden bij de banken 229 gekozen bestuurders af en zijn 71 nieuw gekozen bestuurders aan-getreden. Gemiddeld bleven gekozen bestuursleden 12,9 jaar actief in het bestuur van een lokale Rabobank. Raad van toezicht lokale Rabobanken Naast een bestuur hebben alle 397 Rabobanken een raad van toezicht. Deze houdt toezicht op het beleid van de lokale bank, op het naleven van wet- en regelgeving en op een evenwichtige behartiging van de belangen van alle betrokke nen. In totaal waren er eind 2000 1.987 leden van de raad van toezicht, 1.711 mannen en 276 vrouwen. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 50,5 jaar. In 2000 traden er 350 leden van de raad Wilbert van den Bosch, Bestuurder Rabobank Breda "Onze coöperatie is moderner dan ooit. Kijk naar het internet, daar ontstaan spontaan coöpera ties tussen mensen met dezelfde interesses en belangen. Ons distributiebeleid is een voor beeld van intelligent omspringen met marktwensen en organisatiekansen. Enerzijds liggen die kansen centraal en digitaal. Anderzijds dicht bij de klant door lokaal en bovenlokaal verzame lingen van topbankiers'aan te houden'. De bank heeft echt een missie met toekomst."

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 33