0 U Hint. Rabobank Groep Jaarverslag 2000 is voor een belangrijk deel te danken aan de toegenomen beleggingsactiviteiten van klanten en aan de groei van de kredietverlening. Bovendien zijn dankzij de ingezette prestatie- verbeteringsprogramma's de lasten van het lokale bankbedrijf minder sterk gestegen dan in voorgaande jaren. Het lokale bankbedrijf neemt nog altijd meer dan de helft van het operationeel resultaat van de Rabobank Groep voor haar rekening. Internationaal bankbedrijf Het operationele resultaat van het internationale bankbedrijf is in het verslagjaar met 41% gestegen tot 428 (304) miljoen. De onderdelen van Rabobank International presteerden over de gehele lijn beter dan vorig jaar. Bovendien werden het afgelopen jaar forse resultaten geboekt op venture-capitalactiviteiten. Vermogensbeheer Het operationele resultaat van het onderdeel vermogensbeheer wordt gerealiseerd door Robeco Groep, International Private Banking Trust, Schretlen &c Co. en Effectenbank Stroeve. Het resultaat van deze onderdelen nam met 76% toe tot 275 (156) miljoen. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel gereali seerd door de vermogensbeheeractiviteiten van Robeco Groep. Ook de venture-capitalactivitei ten van Robeco-dochter Weiss, Peck &c Greer zorgden voor een belangrijke bijdrage aan de resultaatstijging. Verzekeren De verzekeraar van de groep, Interpolis, reali seerde een operationeel resultaat van 206 (187) miljoen. In 2000 werd een stelselwijziging doorgevoerd voor de resultaatbepaling op zake lijke waarden. Gecorrigeerd voor deze stelsel wijziging bedroeg het resultaat over 1999 164 miljoen. Vergeleken daarmee steeg het resultaat in 2000 met 26%. De forse groei is in belangrijke mate veroorzaakt door de goede resultaten van het levenbedrijf. Leasing Het operationele resultaat van De Lage Landen is in het verslagjaar met 7% toegenomen tot 143 (134) miljoen. Zowel de Nederlandse activiteiten op het gebied van leasing en trade finance als de internationale activiteiten op het gebied van vendor finance droegen aan deze stijging bij. Overig Het operationele resultaat van de onder overig opgenomen onderdelen bedroeg 20 (73) mil joen. Dit resultaat is het saldo van verschillen de posten die niet aan onderdelen worden toe gerekend. Operationeel resultaat naar onderdelen (in miljoen) 1.400 1.200 1.000 400 200 vermogens- verzekerer Dl 1999 d 2000 Baten-lastenverhouding Doordat de lasten procentueel wat minder toe namen dan de baten verbeterde de baten-lasten verhouding licht. De ratio kwam uit op 1,42 (1,41). Bij het lokale bankbedrijf zijn in 2000 maatregelen voorbereid ter verbetering van de efficiency en de effectiviteit. Deze maatregelen zi)n deels eind 2000 ingevoerd; het merendeel wordt in 2001 ingevoerd. Financiële resultaten 59 Waardeveranderingen van vorderingen Onder de post waardeveranderingen van vorde ringen worden de debiteurenverliezen verant woord. Deze post wordt door de Rabobank Groep dynamisch bepaald op basis van een langjarig gewogen gemiddelde van de werkelijke verliezen in procenten van de uitstaande krediet verlening, waarbij de meest recente jaren het zwaarst wegen. De post waardeveranderingen van vorderingen bedroeg 360 miljoen. Dat is 10 miljoen meer dan in 1999. De toegenomen kredietverlening en de daarmee samenhangende risico's vormen hiervoor de verklaring. Fonds voor algemene bankrisico's In het kader van toegenomen risico's door con centratie van dienstverlening in bepaalde sectoren is in het verslagjaar 52 miljoen toegevoegd aan het fonds voor algemene bankrisico's. NETTOWINST Nettoresultaat Na belastingen van 507 (423) miljoen en een belang van derden van 179 (87) miljoen resulteert een nettowinst van 1.194 (1.020) miljoen. Dat is 17% meer dan in 1999. In het afgelopen jaar is, mede vanwege het nieuwe belastingregime, de premieomzet levens- verzekeren zeer hoog geweest. De Rabobank Groep staat nu voor de uitdaging om samen met de klanten de persoonlijke pensioensituatie van de klant in beeld te brengen. Afhankelijk van deze persoonlijke situatie kunnen lijfrente verzekeringen of beleggingsproducten worden ingezet om de toekomstige financiële situatie van de klant zo goed mogelijk te regelen. In 2001 zal de Rabobank Groep de dienstverle ning via de directe kanalen verder uitbreiden. Het doel is om uiteindelijk alle producten en diensten van de Rabobank Groep zowel via de virtuele Rabobank als via de fysieke Rabobank aan te bieden. Uiteraard blijft een fijnmazig netwerk van lokale Rabobanken behouden. In 2001 wordt voortgegaan met de implemen tatie van de programma's gericht op verdere prestatieverbetering. Tegen die achtergrond verwacht de Rabobank Groep een groei van de nettowinst in 2001, die in lijn ligt met de doel stelling op middellange termijn. Winstbestemming Het nettoresultaat is nagenoeg geheel toege voegd aan het eigen vermogen. Hiermee wordt de financiële basis vergroot voor de verdere ontwikkeling van de Rabobank Groep en het realiseren van klantwaarde in de toekomst. Verwachting voor 2001 De Rabobank Groep verwacht voor 2001 wederom een forse groei van de kredietverlening aan particulieren. De nog altijd relatief lage rente zal leiden tot een groei die ligt boven het gemiddelde van 12% in de afgelopen tien jaar. De groei van de zakelijke kredietverlening zal in 2001 naar verwachting afzwakken. De con juncturele terugval zal zijn weerslag hebben op winstverwachtingen en investeringsactiviteit en daardoor op de kredietvraag.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 31