Het nettoresultaat van de Rabobank Groep nam in 2000 met 17% toe tot 1.194 miljoen. Het rendement op het eigen vermogen verbeterde tot 10,1%- De baten- lastenverhouding verbeterde tot 1,42. 56 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING BATEN Het totaal van dc baten steeg in 2000 met 14% tot 7.751 (6.806) miljoen. De rentewinst nam 59% van de totale baten voor haar rekening. Rentewinst De rentewinst groeide met 86 miljoen tot 4.585 miljoen. Daarmee is de rentewinst 2% hoger dan vorig jaar. Deze stijging blijft achter bij de groei van de kredietverlening. Dit heeft te maken met krappere rentemarges vanwege toegenomen concurrentie en met de afvlakking van de rentecurve. Opbrengsten uit effecten en deelnemingen De opbrengsten uit effecten en deelnemingen zijn dit jaar uitgekomen op 750 miljoen. Dat is 451 miljoen meer dan vorig jaar. Deze opbrengsten bestaan uit gerealiseerde koerswin sten op aandelen uit de beleggingsportefeuille en uit gerealiseerde boekwinst bij de.verkoop van enkele participaties. Met name Gilde Investment Management en Weiss, Peck &c Greer behaalden in 2000 forse resultaten op venture-capitalactiviteiten. Dit zijn risicodra gende investeringen in ondernemingen. Bovendien is in 2000 de boekwinst bij de verkoop van Nedship Bank aan Deutsche VerkehrsBank in deze post verwerkt. Provisieresultaat Het provisieresultaat steeg het afgelopen jaar met 19% tot 1.467 (1.234) miljoen. De pro visies uit betalingsverkeer en deviezen, alsmede uit verzekeringen vormen door de jaren heen een relatief stabiele bron van inkomsten. De forse groei van het provisieresultaat in de afge lopen jaren wordt met name veroorzaakt door beleggings- en vermogensbeheeractiviteiten. Ontwikkeling provisieresultaat (in miljoen) .500 .200 900 600 300 0 2000 1997 1998 1999 overig lui vermogensbeheer LJ effecten betalingsverkeer en deviezen I I assurantie Effectenprovisie De effectenprovisie wordt in belangrijke mate gerealiseerd door de lokale Rabobanken. In 2000 werd er een recordaantal van 3,1 miljoen effectenorders voor de klanten van de lokale Rabobanken verwerkt. Dit is 40% meer dan in 1999 en 16% meer dan in 1998. Tegelijkertijd maken klanten in toenemende mate gebruik van de directe kanalen (internet en Rabo Orderlijn) om hun orders door te geven. Voor Financiële resultaten 57 het gebruik van deze kanalen betalen klanten minder provisie. De effectenprovisie bij het lokale bankbedrijf is hierdoor wat minder sterk gestegen dan het aantal orders. Dit wordt opge vangen door de hogere effectenprovisie bij International Private Banking en Schretlen Co. In 2000 werd een totaalbedrag van 417 (282) miljoen aan effectenprovisie ontvangen. Dat is 48% meer dan in 1999 en 15% meer dan in 1998. Provisie vermogensbeheer De Robeco Groep met haar Amerikaanse doch ter Weiss, Peck Greer is het competentiecen trum voor vermogensbeheer binnen de Rabobank Groep. De provisie vermogensbeheer bestaat voor het merendeel uit ontvangen beheersvergoedingen van de beleggingsfondsen. De provisie vermogensbeheer steeg in 2000 met 16% tot .391 (337) miljoen. Deze stijging komt in belangrijke mate tot stand door een hogere gemiddelde omvang van het beheerd en bewaard vermogen van de Robeco Groep. Resultaat uit financiële transacties Het resultaat uit financiële transacties kwam uit op 314 (190) miljoen. Dat is 124 mil joen meer dan vorig jaar. Overige baten De overige baten bedroegen 635 (584) mil joen. Dat is 9% meer dan in 1999. Onder de overige baten worden onder andere de verzeke ringstechnische resultaten van Interpolis ver antwoord. LASTEN Bij een stijging van de baten met 14% namen de bedrijfslasten met 13% enigszins minder toe. De bedrijfslasten kwamen uit op 5.459 (4.826) miljoen. Personeelskosten De personeelskosten zijn in 2000 met 8% gestegen tot 3.099 (2.860) miljoen. Deze stij ging is fors lager dan de stijging van 17% in 1999, 20% in 1998 en 21% in 1997. Een oor zaak is de lagere groei van de personele bezet ting bij het lokale bankbedrijf. In voorgaande jaren groeide de bezetting daar met ruim 2.000 volledige arbeidsplaatsen per jaar. In het afge lopen jaar groeide de bezetting met slechts 307 volledige arbeidsplaatsen. De efficiencymaatre gelen die daar komend jaar nog worden geno men, moeten een daling van de personele bezet ting bij het lokale bankbedrijf tot gevolg heb ben. Het totale aantal arbeidsplaatsen bij de Rabobank Groep steeg in 2000 met 1.487 tot 49.711. Andere beheerskosten en afschrijvingen Het hogere activiteitenniveau leidde eveneens tot een toename van de andere beheerskosten. De andere beheerskosten stegen met 18% tot 1.886 (1.594) miljoen. De afschrijvingen op gebouwen en de inrichting van de gebouwen namen met 27% toe tot 474 (372) miljoen. Operationele resultaat Het operationele resultaat van de Rabobank Groep is in 2000 uitgekomen op 2.292 (1.980) miljoen. Dat is 16% meer dan in 1999. Operationele resultaat naar onderdelen Het operationele resultaat van de Rabobank Groep wordt naar zes onderdelen verdeeld. Dit betreffen: lokaal bankbedrijf internationaal bankbedrijf vermogensbeheer verzekeren leasing overig Nieuw in deze verdeling is het resultaatonder deel leasing. Bovendien is het resultaat van overig Rabobank Nederland toegerekend aan overig, waar dat voorheen aan het lokale bank bedrijf werd toegerekend. Lokaal bankbedrijf Het operationele resultaat van het lokale bank bedrijf is in het verslagjaar met 8% toegeno men tot 1.220 (1.126) miljoen. Deze stijging

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 30