De omvang van de activiteiten van de Rabobank Groep is op alle deelgebieden van de financiële dienstverlening flink toegenomen. De nettowinst groeide hierdoor met 17% tot 1.194 miljoen. Het geconsolideerde balanstotaal van de Rabobank Groep steeg in het verslagjaar met 62 miljard tot 34. miljard. Dat is een stijging met 22%. De tier 1-ratio bedroeg 10,3 en was daarmee hoger dan de langetermijn- doelstelling van 10,0. 52 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 Ronald van Logtenstein, Rabobank Nederland "Als controller ben ik in het bijzonder betrokken bij het schrijven van het jaarverslag. Het leuke daarvan is datje met de Rabobank Groep in de volle breedte te maken hebt. Alle bedrijfsonderdelen komen aan bod. Van de lokale Rabobanken tot verzekeringsdochter Interpolis en van vermogensbeheerder Robeco Groep tot Rabobank International." DE FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN Hierna wordt aangegeven welke invloed de toegenomen activiteiten op de ontwikkeling van de balans en de winst-en-verliesrekening hadden. De financiële prestaties van de Rabobank Groep vormen een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van klantwaarde. waarde te kunnen realiseren, is een gezonde financiële basis. Financiële doelstellingen De Rabobank Groep hanteert drie financiële hoofddoelstellingen: een tier 1-ratio van 10,0; een rendement op het eigen vermogen van 10,0%; een nettowinststijging van minimaal 12%. De Rabobank wil gemiddeld over een reeks van jaren aan deze doelstellingen voldoen. De tier 1-ratio bedroeg 10,3 en het rendement op het eigen vermogen was 10,1%. Met een netto winststijging van 17% voldeed de Rabobank Groep ruimschoots aan de doelstelling. Verbetering efficiency De baten-lastenratio verbeterde van 1,41 naar 1,42. Om tot een verdere verbetering te komen zijn op diverse plaatsen binnen de Rabobank Groep efficiencymaatregelen voorbereid en geïmplementeerd. Bij het lokale bankbedrijf zijn deze maatregelen deels eind 2000 inge voerd, deels zullen zij nog in de loop van 2001 worden ingevoerd. Klanten zijn het vertrekpunt Als financiële coöperatie kiest de Rabobank Groep het belang van de klant als vertrekpunt en doelstelling. Wij willen klantwaarde realise ren door: het bieden van de best mogelijke financiële diensten die door klanten als passend worden ervaren; het bieden van continuïteit in onze dienstver lening; het tonen van betrokkenheid bij de klant en zijn omgeving. Een belangrijke randvoorwaarde voor de Rabobank Groep om ook in de toekomst klant- Financiële resultaten 53 TOELICHTING OP DE BALANS De kredietverlening aan de private sector steeg in 2000 met 18,1 miljard. Dat is een stijging met 11%. De groei van het balans totaal kwam daarnaast tot stand door een aanzienlijke toename van de professionele effectentransacties. Ondanks de forse kasstroom rich ting beleggen groeide het bedrag aan spaargeld tot 55,6 miljard. De solvabiliteitsratio's waren eind 2000 hoger dan eind 1999 en vol deden ruimschoots aan de gestelde ACTIEFZIJDE Kredietverlening De totale kredietverlening nam in 2000 met 12% toe tot 192 (171) miljard. Dit totaal bestaat uit: kredietverlening aan overheden; professionele effectentransacties; kredietverlening aan de private sector. Kredietverlening aan overheden De kredietverlening aan overheden steeg tot 2,4 (1,4) miljard. Dat is 1,0 miljard meer dan vorig jaar. Professionele effectentransacties Het bedrag aan professionele effectentrans acties" steeg in het afgelopen jaar met 1,6 miljard tot 10,1 (8,5) miljard. Dat is een toe name met 18%. Kredietverlening aan de private sector De kredietverlening aan de private sector groei de met 18,1 miljard (11%) tot 179,1 mil jard. De private sector bestaat uit de agrarische sector, de sector handel, industrie en dienstver lening (HID) en particulieren. Kredietverlening private sector (in miljard) Agrarisch HID Particulieren fl 1998 Cl 1999 Cl 2000 Handel, industrie en dienstverlening De sector handel, industrie en dienstverlening leende in 2000 9,3 miljard meer dan eind 1999. Dat is een stijging met 15%. De omvang van de kredietverlening aan deze sector kwam hiermee uit op 69,5 (60,1) miljard. 1) Dit betreft reverse repo's. Dit zijn transacties op de institutionele markt waar bij een bezitter van effec ten zijn stukken aan de bank vekoopt, terwijl hij zich verplicht om deze stukken op een bepaalde datum en tegen een voor af vastgestelde prijs weer terug te kopen. In feite verstrekt de bank een lening tegen onderpand van effecten.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 28