m 01 Daan Dijk, Rabobank Nederland Als coöperatieve organisatie heeft de Rabobank Groep een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Behalve op het gebied van financiële dienstverlening wil zij haar bij drage ook leveren op terreinen die de ontwikkeling van welzijn en welvaart bevorderen. Daartoe worden kennis, faciliteiten en financiële middelen beschikbaar gesteld in binnen- en buitenland. 46 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 Vandaar dat zij in 2000 een gedragscode over genetische modificatie heeft geïntroduceerd. Duurzaamheid en bedrijfsvoering Verbetering van de bedrijfsinterne milieuzorg is een constant aandachtspunt in het duurzaam- heidsbeleid van de Rabobank Groep. In het verslagjaar werd vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van een informatiesysteem om resultaten op duurzaamheidsgebied bij de ver schillende bedri]fsonderdelen te kunnen meten. I In de ICT-richtlijnen van de groep werden milieueisen opgenomen om milieubelasting door de hoge automatiseringsgraad (hoeveel heid apparatuur en energiegebruik) te vermin deren. Tevens werd een mantelcontract afgeslo ten voor afvalinzameling, wat meer inzicht oplevert in de omvang en kosten van de afval- problematiek. Meer over duurzaamheid op www.rabobankgroep.nl/maatschappij "De Rabobank Groep is een van de deelnemers aan het Prototype Carbon Fund. Dit is een initiatief van de Wereldbank waarin 6 overheden en 17 multinationals participeren. Het fonds koopt gecertificeerde broeikasreducties op die door energieprojecten in met name ontwikkelingslanden en Oost-Europa tot stand worden gebracht. Dat levert een extra cashflow op, waardoor deze projecten makkelijker te financieren zijn. De reducties kunnen wij vervolgens weer verhan delen. Voor mij is het een uitdaging om financiële commerciële producten en diensten te bedenken die bijdragen aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen in de wereld. Dat is nog eens waardecreatie!" Maatschappelijke betrokkenheid 47 MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID In 2000 droeg de Rabobank Groep bij aan duizenden projecten op het gebied van economie, wel zijn, kunst, cultuur en sport. Bij Rabobank Nederland en de lokale Rabobanken ging het in 2000 om circa 35 miljoen. Ook de andere groepsonderdelen lever den substantiële bijdragen. Stichting Steun door Rabobanken (1973) De Stichting Steun door Rabobanken (SSR) ondersteunt in binnen- en buitenland groepen mensen in hun streven om een zelfstandige plaats in de samenleving te verkrijgen. In 2000 zijn 125 projecten gesteund voor een totaalbedrag van 5,4 miljoen. SSR ontvangt haar middelen van de lokale Rabobanken. Rabobank Nederland verdubbelt deze bijdragen. In Nederland steunt SSR mensen die zonder hulp geen toegang hebben tot het sociaal-eco nomisch of sociaal-maatschappelijk verkeer. Voorbeelden zijn: arbeidsrehabilitatie van verstandelijk gehan dicapten in een gecombineerde landbouw- en zorgomgeving (woon-werkgemeenschappen/ zorgboerderijen); integratie van voormalig dak- en thuislozen in bestaande opvangmogelijkheden; informatie en zelfhulp van patiëntenvereni gingen. SSR helpt in ontwikkelingslanden mensen in hun economische ontwikkeling. Prioriteit heeft de doelgroep die zonder steun van buitenaf geen toegang heeft tot financiële dienstverlening. Het opzetten van informele spaar- en krediet systemen biedt hiervoor een oplossing. Ook kennisoverdracht op het gebied van coöperatie vorming en coöperatieve spaar- en krediet systemen is hierbij een belangrijke activiteit. Voorbeelden zijn: de Mufindi Co-operative Bank in Tanzania, die de leden door het coöperatieve spaar- en kredietsysteem meer economische en sociale ontplooiingskansen biedt; de Chaitanya Nidhi Bank in India, een bank opgericht door en voor de semi-nomaden en kastelozen van het Nalgonda-district in Andhra Pradesh; Idesi in Peru, een organisatie met 19 dis trictskantoren in diverse regio's van Peru, waar mensen die niet bij de banken terechtkunnen, een financiering krijgen om een klein bedrijf op te zetten. Projectenfonds (1984) Het Projectenfonds ondersteunt innovatieve projecten die van belang zijn voor leden van de lokale Rabobanken en die zonder deze steun

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 25