Telewerken In 2000 heeft de Rabobank een eigen CAO afgesloten. Met daarin veel afspraken over meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld qua arbeidsduur en qua mogelijkheden om te telewerken. Opties die zeer gewild zijn bij de medewerkers. Medewerkers 43 Aantal medewerkers Rabobank Groep per 31 december 2000 Nederland Buitenland Totaal 2000 Totaal 1999 Lokale Rabobanken 37.766 37.766 36.982 Interpolis 3.876 22 3.898 2.714 De Lage Landen 619 1.306 1.925 1.794 Schretlen Co 218 10 228 162 Robeco Groep 1.019 467 1.486 1.502 Nedship Bank 87 Gilde Investment Management 45 45 46 Effectenbank Stroeve 111 111 RABOBANK NEDERLAND Aandachtsgebied aangesloten banken 2.326 2.326 1.572 Rabobank International 906 2.659 3.565 4.230 Rabofacet 1.916 1.916 2.069 Vastgoed/International Private Banking Trust 58 515 573 551 Concernstaven 948 948 1.106 Andere onderdelen 311 311 332 Totaal 50.119 4.979 55.098 53.147 Totaal in fte's 44.807 4.904 49.711 48.224 8,4% moet worden gezien in samenhang met de toename van het aantal fte's met 3,1%. De CAO voor het Bankbedrijf bevatte een loon- ronde van 1,25% per 1 maart 2000, de nieuwe Rabobank-CAO kende een loonronde van 3,75% per 1 juli 2000. Onder deze CAO's valt het grootste deel van de werknemers binnen de groep. Diversiteit De Rabobank Groep streeft naar een perso neelsbestand dat een weerspiegeling is van de samenleving. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt daar aandacht aan geschonken. De Rabobank-CAO voorziet erin dat rekening wordt gehouden met de rust- en feestdagen van diverse geloofsovertuigingen. Het percentage medewerkers in het kader van de Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (Samen) bedraagt bij Rabobank Nederland 9,5% (8,3%). Bij de lokale Rabobanken in grote steden loopt dit percentage zelfs op tot bijna 20%. Voor de gehele organi satie is dat 4,5% (4,4%). Gestreefd wordt naar een verhoging van dit percentage. De persoon lijke ontwikkelingsplannen van deze groep medewerkers vormen een bijzonder aandachts punt. Verdere initiatieven om laagdrempelig te zijn voor groepen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt, bestaan uit het creëren van stagemogelijkheden en werkervaringsprojecten. Behalve naar het multiculturele aspect van diversiteit, wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden om onbenut menselijk kapitaal (bijvoorbeeld mensen met een arbeidshandicap) een volwaardige plaats te geven op de arbeids markt. Meer over werken bij de Rabobank Groep op www.rabobankgroep.nl/werken

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 23