W. De Lage Landen richt zich (inter)nationaal op vendor finance, leasing en trade finance. In het afgelopen jaar heeft De Lage Landen haar positie zowel nationaal als internationaal versterkt. De kredietportefeuille groeide met 18% tot 9,0 miljard en het operationele resultaat steeg met 7% tot 143 miljoen. 34 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 Op grote schaal telewerken bij Interpolis Interpolis heeft in het verslagjaar een proefpro ject telewerken afgerond. De ervaringen met telewerken waren uiterst positief. Telewerken blijkt de efficiency en effectiviteit ten goede te komen. De medewerkers zijn productiever en de kwaliteit van hun werk is beter. Telewerkers blijken bovendien bereid te zijn op andere uren te werken dan traditionele kantooruren. Hier door kan beter worden ingespeeld op de vraag naar verruimde openingstijden. Daarnaast erva ren de medewerkers de nieuwe manier van wer ken als prettig. Afgelopen jaar is besloten telewerken een struc turele plaats binnen de arbeidsorganisatie van Interpolis te geven. Binnen twee jaar zullen ongeveer 600 medewerkers een deel van de week thuis werken. Interpolis speelt hierop in met de pensioenon derneming Interpolis &C Van Spaendonck Pensioenen BV. Deze onderneming biedt dien sten aan die te maken hebben met goed pen- sioenbeheer, zoals het onderhoud van de pen sioenregeling, de administratie en het beleggen van de pensioenreserves. Samen met de advies kracht van Beon Pensioen en Relan Pensioen heeft Interpolis een brede professionaliteit op het gebied van pensioendiensten in huis. Pensioenbedrijf Recente ontwikkelingen in pensioenvoorkeuren en pensioenwetgeving hebben vergaande gevol gen voor pensioenfondsen. Zo maken privatise ring van de sociale zekerheid, flexibilisering van pensioenregelingen, parttime werken en langdurig onbetaald verlof het een onderne ming moeilijk om op eigen kracht sioenregeling in stand te houden. pen- Meer over verzekeren op w ivw.rabobank.nl en www.interpolis.nl Erwin van de Moosdijk, Rabobank Nederland "MKB'ers worstelen met het hebben, houden en werven van goed personeel. Voor mij is het vanzelfsprekend dat wij als coöperatieve bank daarin meedenken. Samen met Interpolis hebben we de formule'Het Betere Werk'ontwikkeld. De ondernemer heeft zo één loket waar hij met al zijn vragen over personeelsmanagement terechtkan. Van trainingen tot verzuimbeheersing, van verzekeringen tot kinderopvang. Niet altijd direct zaken die je van een bank verwacht. Maar het is erg inspirerend om voor onze klanten een stap verder te gaan." Leasing 35 LEASING De Lage Landen is het centrum voor vendor finance-, leasing- en trade finance-activiteiten binnen de Rabobank Groep. De Lage Landen heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een inter nationaal opererende onderneming. Eind 2000 was De Lage Landen gevestigd in 16 landen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Internationale activiteiten Internationaal richt De Lage Landen zich op vendor finance. Dit betreft het aanbieden van leasingproducten, aangevuld met andere pro ducten zoals verzekeringen. De vendors zijn internationale producenten en distributeurs van kapitaalgoederen. De Lage Landen concentreert zich op vendors die actief zijn op het gebied van landbouwmachines, telecommunicatie, computers, kopieermachines en (interne) trans portmiddelen. Met de overname van Tokai Financial Services begin 1999 heeft De Lage Landen haar interna tionale aanwezigheid aanmerkelijk uitgebreid. Inmiddels heeft De Lage Landen vestigingen in 16 landen, waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Polen, de Verenigde Staten en Brazilië. De internationale activiteiten vinden plaats in de divisies Vendor Finance Europa en Vendor Finance Amerika. Activiteiten in Nederland In Nederland richt De Lage Landen zich op de afzet van leasing- en trade financeproducten. De leasingproducten betreffen equipmentlease, vastgoedlease en auto- en bedrijfswagenlease (Translease). De kracht van De Lage Landen in Nederland bestaat uit een snelle afwikkeling van standaard leasecontracten en uit het effectief managen van specialistische leasecontracten, zoals vast goedlease. Het productenpakket van De Lage Landen wordt zowel via de lokale Rabobanken als direct afgezet. Kredietportefeuille De totale kredietportefeuille van de Lage Landen had eind 2000 een omvang van 9,0 (7,6) mil jard. Hiervan was 2,0 (1,7) miljard afkomstig uit Nederland, 3,5 (2,8) miljard toe te reke nen aan Vendor Finance Europa en 3,5 (3,1) miljard aan Vendor Finance Amerika. Operationeel resultaat: 7% Het operationele resultaat van De Lage Landen bedroeg in 2000 143 (134) miljoen. Dat is 7% meer dan in 1999. Zowel de Nederlandse als de internationale activiteiten droegen aan deze stijging bij. Meer over leasing op www.rabobank.nl ei wwwdelagelanden.nl

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 19