Interpolis ontwikkelde het pakket'Werk en Gezondheid'. Het pakket biedt de ondernemer alle diensten die nodig zijn goede verzuimbeheersing. Dit varieert van zorgbemiddeling tot contracten met een Arbo-dienst. Nederland. Ook de samenwerking met Relan (arbo, verzuimverzekering en pensioenbeheer) past in deze strategie. Eerste pakket employment benefits In 2000 heeft Interpolis heldere formules ont wikkeld voor het grootbedrijf en het MKB. Aan het grootbedrijf worden enkele maatwerkarran gementen aangeboden. Voor het MKB heeft Interpolis de formule 'Het Betere Werk' ont wikkeld. De implementatie van deze formule is in de tweede helft van 2000 voortvarend gestart met het pakket 'Werk en Gezondheid'. Dit pakket wordt via de lokale Rabobanken aangeboden. De aanpak in het kader van 'Werk en Gezondheid' richt zich in eerste instantie op het bewustmaken van ondernemers dat ziektever zuim een integraal onderdeel is van het totale personeelsbeleid. Daarna volgen zaken als het contract met een Arbo-dienst, het organiseren van verzuimbegeleiding, zorgbemiddeling en de terugkeer van werknemers in het arbeidsproces. De verzekering tegen de risico's is het sluitstuk. Ondernemers willen uiteraard een financiële vergoeding in geval van schade, maar zijn toch primair gebaat bij een oplossing voor de totale verzuimproblematiek. Om verzuim te beheersen, zijn afspraken gemaakt met vijf landelijke Arbo-diensten. Bovendien kunnen afnemers van 'Werk en Gezondheid' rekenen op de dienstverlening van Compaan. Dat is een joint venture van Interpolis, Relan, CZ Groep en Adecco Personeelsdiensten. Hierdoor kan de afnemer van 'Werk en Gezondheid' beschikken over een compleet dienstenpakket met onder meer con flictbemiddeling, verkorting van wachtlijsten bij ziekenhuisopname en vervanging van arbeidskrachten. Kortom, 'Werk en Gezondheid' biedt de ondernemer één pakket met alle diensten die nodig zijn voor een goede aanpak van verzuim. Verdere ontwikkeling van diensten In de eerste helft van 2001 wordt onder de naam 'Werk en Waardering' het tweede pakket employment benefits geïntroduceerd. Dit pak ket zal zich richten op werkgevers- en werkne mersvoorzieningen voor na de pensioenleeftijd. In de loop van 2001 zal de dienstverlening zich uitbreiden naar de privé-sfeer van werknemers. Hieronder vallen bijvoorbeeld voorzieningen als kinderopvang en sparen voor zorgverlof. Grotere zeggenschap over Interpolis In 1990 heeft de Rabobank Groep bijna alle aandelen van Interpolis NV verworven. Vijf standsorganisaties, verenigd in de Stichting Belangenbeheer Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB), hebben bij de overname destijds één prioriteitsaandeel ver kregen. Met dit aandeel behielden de standsor ganisaties rechten in Interpolis. In december van het verslagjaar heeft de Rabobank Groep het prioriteitsaandeel van de standsorganisaties overgenomen. Dit levert de Rabobank Groep grotere bewegingsvrijheid op bij het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen Interpolis en andere partijen. Overigens continueren beide partijen hun samenwerking ter bevordering van de agrarische sector in Nederland. Aantal Alles-in-één-Polissen blijft toenemen De Alles-in-één-Polis is een flexibel pakket schadeverzekeringen voor particulieren, waarbij de premiekorting oploopt met het aantal verze kerde rubrieken. Klanten kunnen verzekeringen afsluiten in de rubrieken wonen, aansprakelijk heid, verkeer, recreatie en rechtsbijstand. Inmiddels kozen bijna 950.000 klanten voor deze combinatiepolis. Dat is ruim 40.000 meer dan eind 1999. Bedrijven-Compact-Polis Voor zakelijke klanten heeft Interpolis een vergelijkbare combinatiepolis, de Bedrijven- Compact-Polis. Deze polis werd in 1999 geïntroduceerd. In de loop van 2001 wordt de conversie van oude verzekeringen naar de Bedrijven-Compact-Polis afgerond. Deze polis heeft een garantie tegen onderverzekering. Eind 2000 waren er ongeveer 114.000 Bedrijven- Compact-Polissen afgesloten.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 18