m Het afgelopen jaar was een goed jaar voor het verzeke ringsbedrijf van de Rabobank Groep. De premieomzet groeide met 19% tot 3,4 miljard. Het operationeel resultaat steeg met 26%" tot 206 miljoen. Op het gebied van employment benefits heeft Interpolis de eerste pakketten met diensten geïntroduceerd. Rabobank Groep Jaarverslag 2000 Beleggen via internet wordt steeds populairder. Het aantal beleggingsorders dat klanten in het afgelopen jaar via internet doorgaven, verdrie voudigde ruim tot 691.000. In december 2000 werd 27% van de orders via internet doorgege ven, 24% via de Rabo Orderlijn en 49% via het advieskanaal. De verschuiving naar beleg gen via internet heeft zich zeer snel voltrokken. Drie jaar geleden introduceerde de Rabobank als eerste bank in Nederland de mogelijkheid om via internet beleggingsorders door te geven. Nieuwe beleggingsdienst:Traders Online Voor haar zeer actieve beleggingsklanten intro duceerde de Rabobank in juli van het afgelopen jaar een nieuwe beleggingsdienst op internet. Traders Online is een uitbreiding van www.rabobank.nl en biedt onder meer op de korte termijn gerichte tips, signalen van winst bijstellingen, beursnieuws en een discussieplat form over een dagelijks wisselende stelling. Tevens werd de effectendienstverlening uitge breid met een e-berichtenservice. Beleggers kunnen daarmee via e-mail of SMS berichten ontvangen over beleggingsnieuws, koersen en research. Nieuwe regeling effectendienstverlening De Rabobank werd in het verleden enkele keren geconfronteerd met negatieve ervaringen op het gebied van de effectendienstverlening. Hieruit is lering getrokken. Zo werd in 2000 een nieuw instrument van risicomanagement in gebruik genomen, de Algemene Goedkeurings- Regeling Effectendienstverlening. Deze regeling houdt in dat van iedere belegger een duidelijk risicoprofiel wordt gemaakt. Dit profiel is gebaseerd op een inventarisatie van de beleggingshorizon, het beoogde rendement en de acceptatiegrens van beleggers inzake verliezen. Het resultaat is een profiel dat kan variëren van zeer defensief tot speculatief. Het profiel geeft vervolgens de grenzen aan bij voorgenomen beleggingstransacties. Past een voorgenomen transactie niet binnen het risico profiel van de klant, dan wordt de transactie niet uitgevoerd. Dit geldt zowel voor beleggin gen via de beleggingsadviseur van de lokale Rabobank, als via de Rabo Orderlijn en inter net. Het is uiteraard mogelijk het risicoprofiel aan te passen, maar dat gebeurt alleen na zorg vuldig overleg. R^^eer over beleggen op www.rabobank.nl, www.robeco.nl,www.schretlen.nl, www.stroeve nl en www.raboprivatebanking.com I I Kees van Bergeijk, Schretlen Co., Waalre "Het is een goede keuze geweest om decentrale vestigingen van Schretlen te openen. We staan nu dichter bij onze klanten én bij de lokale banken. Daardoor kun je de couleur locale beter in je dienstverlening verwerken. Ook krijg je door de gestructureerde samenwerking met de lokale bank een goede synergie. Zij kennen de klant goed en weten zijn wensen qua dienstverlening. Daardoor kun nen wij vervolgens een goede match maken tussen vermogensplanner, private banker en klant. Juist die persoonlijke klik is in ons vak zo belangrijk." Verzekeren 31 VERZEKEREN Interpolis wist in 2000 in zowel het schadebedrijf als het levenbe- drijf de groei uit het verleden voort te zetten. Daarnaast heeft Interpolis in het afgelopen jaar Commit Arbo overgenomen en is het samenwerkingsverband met Relan geïntensiveerd. Daardoor kon aan de activiteiten op het gebied van employment benefits verder invulling worden gegeven. Groei operationeel resultaat: 26% Na uitbetaling van deze winstdelingen kwam het operationeel resultaat van Interpolis uit op 206 (164) miljoen. Dat is een stijging met 26% ten opzichte van 1999. Koploper in de lijfrentemarkt In het verslagjaar heeft Interpolis voor 545 miljoen aan nieuwe lijfrenteverzekeringen afge sloten. Interpolis blijft daarmee op ruime afstand marktleider op het gebied van lijfren tes. De omzet lijfrentes was 55% hoger dan in 1999. Premieomzet groeide 19% In 2000 steeg de premieomzet schadeverzeke ringen met 9% tot 1,0 (0,9) miljard. De pre mieomzet van het levenbedrijf kreeg een impuls van het nieuwe belastingstelsel en steeg met 24% tot 2,4 (2,0) miljard. Klanten sorteerden voor op het nieuwe fiscale regime door nog in het jaar 2000 lijfrentes en koopsommen af te sluiten. Interpolis realiseerde een totale premie omzet verzekeren van 3,4 (2,9) miljard. Coöperatieve winstdelingen Als coöperatieve verzekeraar laat Interpolis haar klanten profiteren van goede bedrijfsresul taten. Over 2000 heeft Interpolis 98 miljoen aan coöperatieve winstdelingen teruggegeven. Het levenbedrijf heeft in dit kader 84 miljoen terugbetaald aan collectieve pensioenklanten. Het schadebedrijf sluisde 14 miljoen terug naar agrarische bedrijfsklanten. Uitbouw employment benefits De Rabobank Groep streeft een belangrijke positie na op het gebied van voorzieningen voor werkgevers en werknemers ('employment benefits'). Het bedrijfsleven heeft in toenemen de mate behoefte aan flexibele en geïndividuali seerde arbeidsvoorwaarden, modern verzuimbe- heer op de werkvloer en administratief gemak. Interpolis is het competentiecentrum voor employment benefits binnen de Rabobank Groep. In het afgelopen jaar heeft Interpolis enkele belangrijke stappen gezet om te komen tot een verdere uitbouw van haar expertise op het gebied van employment benefits. Een van deze stappen was de overname van Commit Arbo. Met ruim 700 medewerkers die samen circa 40.000 bedrijven bedienen, is Commit Arbo één van de grootste Arbo-diensten van 1) De cijfers voor 1999 zijn gecorrigeerd voor de in 2000 doorgevoerde stelsel wijziging ten aanzien van de resultaatbepaling op zakelijke waarden.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 17