3 28 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 Madeleine Kemna, Robeco Groep "De interactie met onze vaak jonge beleggers in het Young Dynamic Fund is uniek. Via de drukbezochte speciale internetsite (www.vounadvnamic.nn kunnen ze vragen stellen maar ook beleggingstips geven. Met resultaat; een behoorlijk aantal van onze beleggingen is mede op basis van de tips gedaan. Heel veel animo is er voor de bedrijfsbezoeken die we organiseren. Natuurlijk is het leuk om een snoepjesfabriek te bezoeken maar ook de bijbehorende casebespreking valt in de smaak. Ik vind het ontzettend leuk dat we er met dit fonds echt in slagen om samen te leren beleggen. Overigens zonder een goede performance uit het oog te verliezen." Young Dynamic Fund Een groot deel van de jongeren heeft inkomen en is bereid te sparen en te beleggen. Het Young Dynamic Fund van de Robeco Groep speelt op deze behoefte in. Het is een beleg gingsfonds dat geld van deelnemers wereldwijd in aandelen belegt. Het fonds is op de eerste plaats bedoeld voor jongeren die willen leren wat beleggen inhoudt en een aantrekkelijk rendement willen behalen. Om dit te bereiken, belegt het Young Dynamic Fund in bedrijven die herkenbaar zijn voor jongeren en die goede winstvooruitzichten hebben. Het Young Dynamic Fund bestaat inmiddels twee jaar en is succesvol. Eind 2000 hadden ongeveer 45.000 aandeelhouders (een deel van) hun geld in dit fonds belegd. Op de internetsite (www.youngdynamic.nl) vindt de jonge belegger niet alleen informatie over het fonds, maar tevens meer algemene informatie over beleggen voor jongeren. Inspelen op het nieuwe belastingregime Het jaar 2000 stond in het teken van de invoe ring van het nieuwe belastingregime op 1 janu ari 2001. Dit zou de rentegroeifondsen van de Robeco Groep voor klanten minder aantrekke lijk maken. Het ging hierbij onder meer om de rentegroeifondsen RG Florente Fund en RG Euro Obligatie GroeiFund. Robeco Groep is hier in de loop van 2000 op ingesprongen door verschillende fondsen met elkaar te laten fuse ren en om te vormen tot fiscale beleggingsin stelling. Zo zijn het RG Florente Fund en het RG Nettorente Fund gefuseerd met het RG Divirente Fund. Door de omvorming tot fiscale beleggingsinstelling blijven de rentegroeifondsen aantrekkelijk voor beleggers. Volledige overname Robeco Groep In februari 1997 verwierf de Rabobank Groep een belang van 50% in de Robeco Groep. Op dat moment werd tevens het recht bedongen het resterende belang van 50% in februari 2001 te kopen. De Robeco Groep heeft zich succesvol ontwikkeld. In de afgelopen drie jaar is het beheerd en bewaard vermogen bijna ver drievoudigd. Daarom werd vorig jaar augustus besloten het resterende belang van 50% over te nemen. Deze transactie heeft in februari 2001 zijn beslag gekregen, waardoor de Robeco Groep een volle dochter van de Rabobank Groep werd. Samenwerking Robeco en ICCREA Sinds juli 2000 werkt de Robeco Groep samen met ICCREA, de holdingmaatschappij van de Italiaanse coöperatieve banken onder de naam Credito Cooperativo. De 580 lokale banken van Credito Cooperativo bedienen samen onge veer 4 miljoen klanten. De eerste fase van de samenwerking betreft de verkoop van Robecoproducten op de Italiaanse markt. Met deze samenwerking werd een belangrijke stap in Europa gezet. Italië bevindt zich in de top-3 op de markt voor beleggingsfondsen in Europa. De tweede fase is gericht op volledige integratie van Aureo Gestioni, de vermogensbeheerder van ICCREA, in de Robeco Groep. Snelle groei beleggen via lokale banken Klanten van de lokale Rabobanken worden steeds actiever op het gebied van beleggen. In 2000 werd een recordaantal van 3,1 miljoen effecten- en optieorders voor klanten van de lokale Rabobanken verwerkt. Dat is 40% meer dan de 2,2 miljoen orders in 1999. Vergeleken met het vorige record van 2,6 miljoen orders in 1998, bedraagt de stijging 16%. De forse groei van het aantal beleggingsorders is zowel het gevolg van de toenemende beleg gingsactiviteiten van klanten, als van het groei end aantal beleggende klanten. In het verslag jaar nam het aantal beleggende klanten van de Rabobank met 91.000 (19%) toe tot 573.000. Het voor klanten van de lokale banken beheerde en bewaarde vermogen groeide met 15% tot 35,1 (30,5) miljard. Deze groei vloeide vrijwel volledig voort uit de instroom van nieuwe mid delen. Beleggen via internet De lokale Rabobank biedt klanten drie moge lijkheden om beleggingsorders door te geven. Klanten kunnen orders plaatsen via de beleg gingsadviseur van de lokale bank, via de Rabo Orderlijn (telefonisch) of via internet (www.rabobank.nl). Verdeling beleggingsorders december 1998 december 1999 december 2000 Advies U Rabo Orderlijn l l Internet Beleggen 29 Schretlen Co. Schretlen Co. is de private bank van de Rabobank Groep voor vermogende particulieren in Nederland. Haar activitei ten vormen een aanvulling op het dienstenpakket van de lokale banken. De kernactiviteiten van Schretlen Co. bestaan uit vermogensplanning en vermogensbeheer voor particulieren met een vrij belegbaar vermogen vanaf 500.000. Daarnaast richt Schretlen Co. zich op kleine en middelgrote institutionele beleggers. Schretlen Co. heeft in het verslagjaar nieuwe kantoren geopend in Apeldoorn, Heerenveen en Rotterdam. Daarmee werd invulling gegeven aan het beleid om dichter bij de klanten en de lokale Rabobanken aanwezig te zijn. Op die manier wordt de persoonlijke dienstverlening nadrukkelijk verbeterd. In dit kader zal tevens een nieuw kantoor in Maastricht worden geopend. Het beheerd en bewaard vermogen van Schretlen Co. is in 2000 met 10% gestegen tot 4,9 miljard. Effecten bank Stroeve In juni 2000 werd Effectenbank Stroeve overgenomen. Effectenbank Stroeve biedt hoogwaardige beleggingsadvi- sering voor particulieren met een vrij belegbaar vermogen vanaf 150.000. Daarnaast is Effectenbank Stroeve het com petentiecentrum binnen de Rabobank Groep voor onafhan kelijke vermogensbeheerders (het remisierbedrijf). Effectenbank Stroeve zal meer vestigingen in het land ope nen om dichter bij haar klanten te zitten. Het beheerd en bewaard vermogen van Effectenbank Stroeve bedroeg eind vorig jaar 1,6 miljard. International Private Banking Trust beheert in het buiten land vermogens voor particuliere klanten. Deze volle doch ter van Rabobank Nederland heeft vestigingen in onder andere Zwitserland, Luxemburg, Guernsey, Singapore en Hongkong. De omvang van het beheerde en bewaarde ver mogen groeide met 0,2 miljard tot 11,7 miljard eind 2000. Daarvan is ongeveer één derde belegd in fondsen van de Robeco Groep.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 16