22 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 name de grotere bedrijven veel belangstelling voor investeringen in het buitenland. Professionalisering agrarische adviseurs Met het oog op die snelle veranderingen heeft de Rabobank Groep besloten haar positie als moderne agrarische kennisbank te verstevigen. In 2000 is hier onder meer invulling aan gege ven door verdere professionalisering van de agrarische bedrijfsadviseurs. Naast extra activi teiten op het gebied van informatievoorziening en kennisontwikkeling zijn kennisnetwerken opgezet en bovenlokale teams van bedrijfsadvi seurs geformeerd. Bijzondere aandacht is er voor bedrijfsovername, bedrijfsbeëindiging en internationalisering. SPAREN De Rabobank Groep is met een aandeel van 40% in de spaarmarkt marktleider in Nederland. Van het totaal aan spaargeld in Nederland staat 36% bij de lokale Rabobanken en 4% bij Roparco, het spaarkanaal van de Robeco Groep. Rabo Internetsparen De lokale Rabobank biedt klanten verschillen de mogelijkheden om flexibel te sparen. Klanten kunnen al jaren sparen via het kanto rennet met de Rabo RendementRekening en elektronisch met Rabo Telesparen. Sinds okto ber 2000 hebben klanten de mogelijkheid om via internet te sparen met Rabo Internetsparen (www.rabobank.nl). Deze mogelijkheid wordt door klanten gewaardeerd. Eind december had den klanten al ruim 70.000 internetspaarreke- ningen geopend. In de laatste maanden van het jaar was daarop reeds 1 miljard aan spaar geld geboekt. Dit is bijna 2% van het totaal bedrag dat op spaarrekeningen bij lokale Rabobanken wordt aangehouden. Ontwikkeling verdeling spaargeld i 1 Rabo Rendement Rekening Rabo Telesparen C3 Rabo Internet Sparen Peter Segers, Rabobank Nederland Grootbedrijf "De samenwerking met de adviseurs van de lokale Rabobanken loopt succesvol. Samen kunnen we de klant het beste bieden wat we in huis hebben: een combinatie van lokaal bankierschap en centraal sectorspecialisme. Uit ons groeiend aandeel in de groot- zakelijke markt blijkt wel dat ook onze klanten deze wisselwerking waarderen." Lokaal bankieren 23 BETALEN De Rabobank verzorgt ongeveer één derde van het betalingsverkeer in Nederland. Inmiddels vindt de helft van het betalingsverkeer elektro nisch plaats. 578.000 klanten met Rabo Totaalpakket In 2000 is het aantal klanten met een Rabo Totaalpakket met 138.000 (31%) toegenomen. Inmiddels beschikken 578.000 klanten over een Rabo Totaalpakket. Het Rabo Totaalpakket is een persoonlijk afgewogen pakket van moderne spaar- en betaalfaciliteiten, waaronder een europas met chipknip, een tele/internetspaar- rekening, Rabofoon, Telebankieren en desge wenst een doorlopende reisverzekering. Groei elektronisch betalingsverkeer In 2000 heeft de explosieve stijging van het elektronische betalingsverkeer zich voortgezet. De transacties via internet en telebankieren namen met ongeveer 40% toe. De betaalauto maattransacties stegen met 20%. Deze stijgin gen gaan ten koste van de traditionele betaal- vormen. Hiervan staan de cheques op het punt te verdwijnen: op korte termijn zullen de (euro)cheques worden afgeschaft. De afbouw van deze betaalvorm zette in 2000 door: een daling van 4,7 miljoen transacties in 1999 naar 2,3 miljoen in het verslagjaar. Dat is een daling met ruim 50%. De chipknip begint aan te slaan: door de moge lijkheid te chippen in de automaten van par keergarages in de grote steden steeg het aantal oplaadtransacties. De verwachting is dat meer dere toepassingen (automaten, openbaar ver voer) de chipknip tot een verlaat succes zullen brengen. Meer over lokaal bankieren op www.rabobank.nl De Rabobank Groep heeft zich ten doel gesteld haar positie in de grootzakelijke markt in Nederland aanmerkelijk te ver beteren. Hiervoor is in januari 2000 het bedieningsconcept Rabobank Nederland Grootbedrijf opgericht. Rabobank Nederland Grootbedrijf richt zich met name op de grote ondernemingen, overheden, instellingen en stichtingen in Nederland 20 werknemers en 9 miljoen omzet) die door de aard van hun activiteiten behoefte hebben aan een breed scala aan financiële producten en diensten. Rabobank Nederland Grootbedrijf werkt met haar sectorspe cialisten en bovenlokale teams nauw samen met de lokale banken. Eind 2000 waren tien bovenlokale teams operatio neel. In het eerste kwartaal van 2001 groeide dat aantal tot vijftien, waarmee een landelijk dekkend netwerk van centra le, regionale en lokale kennis ontstaat. Hierdoor kan de klant permanent en dicht bij huis op deskundige Allfinanz-dienst- verlening rekenen. Het succes van dit bedieningsconcept komt tot uitdrukking in een toename van het aantal klanten in de grootzakelijke markt dat met de Rabobank Groep zaken doet. Rabo Vastgoed is de projectfinancier en vastgoedontwikke laar van de Rabobank Groep. In nauwe samenwerking met lokale Rabobanken verstrekt Rabo Vastgoed risicodragend kapitaal ten behoeve van vastgoedprojecten, met name woningbouw. De lokale banken verschaffen Rabo Vastgoed grondige kennis van de lokale samenleving. Rabo Vastgoed stelt lokale banken in staat om in een vroeg stadium (nieuwe) klanten aan zich te binden. De orderportefeuille van Rabo Vastgoed is in 2000 opgelopen tot 2,4 miljard. Op het einde van het verslagjaar waren 132 projecten in portefeuille.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 13