20 Rabobank Groep Jaarverslag 2000 I Hypotheek van het jaar De Rabobank biedt niet alleen hypothecaire leningen met een lage rente aan, maar tevens kwalitatief hoogwaardige producten. Zo werd de Flexibele Beleggingshypotheek van de Rabobank door een vakjury van het Institute for International Research uitgeroepen tot hypotheek van het jaar. De Flexibele Beleggingshypotheek is een hypotheekvorm waarbij de klant zelf kan bepalen waarin de gestorte premies worden belegd. Aan het eind van de looptijd kan de hypotheek vervolgens in één keer worden afgelost. Gecertificeerde hypotheekadviseurs De Rabobank onderscheidt zich niet alleen door hoogwaardige hypotheken tegen een lage rente, maar ook door kwalitatief hoogwaardige hypotheekadviseurs. Bij de Rabobank werken ongeveer 1.200 hypotheekadviseurs, waarvan er ongeveer 1.000 zijn gecertificeerd bij de onafhankelijke stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. De resterende 200 zijn aankomende hypotheekadviseurs die nog in opleiding zijn. ZAKELIJKE KREDIETVERLENING De kredietverlening door lokale Rabobanken aan de zakelijke markt nam in 2000 toe met 3,8 miljard tot 44,7 miljard. Dit is een groei met 9%. De zakelijke kredietverlening heeft betrekking op de sector handel, industrie en dienstverlening en de agrarische sector. Kredietverlening HID De groei van de zakelijke kredietverlening kwam nagenoeg volledig voor rekening van de sector handel, industrie en dienstverlening (HID). De kredietverlening aan deze sector steeg met 3,4 miljard tot 29,2 miljard. Dat is een groei met 13%. Deze groei is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de krediet- vraag van de handel en de commerciële dienst verlening. Marktaandeel HID ongeveer constant Van de ondernemingen in de sector handel, industrie en dienstverlening tot 10 werknemers bankiert bijna 40% bij de Rabobank, van de bedrijven met 10 en meer werknemers is dat 34% Het MKB: een belangrijke doelgroep De Rabobank heeft in 2000 haar sterke positie in het MKB verder weten te verstevigen. Het aantal MKB-klanten steeg met 7% tot 338.000. De sterkste stijging deed zich voor in de com merciële dienstverlening. Deze sector kenmerkt zich door relatief veel starters, onder wie de Rabobank sterk vertegenwoordigd is. In het verslagjaar werd veel energie gestoken in de ondersteuning van het MKB bij actuele vraagstukken. Zo zullen de komende jaren veel ondernemingen van eigenaar veranderen. De Rabobank stelt zich actief op om dit proces te begeleiden. Een ander thema is 'internationali sering'. Ondanks toegankelijker internationale markten, is het relatieve aandeel van het MKB in de handelsstromen met het buitenland te Sieto Wisselink, Rabobank Nijmegen "Het was al druk, maar de najaarsaktie zorgde voor een gekkenhuis op onze afde ling Huis Hypotheekadvies. De landelijke advertentiecampagne plaatste de Rabobank in de picture. Dat is belangrijk, zeker in een sterk concurrerende markt als Nijmegen. Het zorgt ervoor dat potentiële klanten een eerste afspraak maken. Dan is het aan mij om ze goed voor te lichten en het juiste hypotheekproduct aan te bieden. De gesprekken zijn er tijdens de aktie niet anders op geworden, maar het was natuurlijk wel leuk om zo'n lage rente aan te kunnen bieden." Chris Robbemond, Rabobank Midden-Westland I "Een klant van onze bank met plannen voor een buitenlandse vestiging betekent voor mij veel maar vooral veel leuk werk. Leuk is dat ik hem ons relatienetwerk ter plaatse kan aanbieden. Zo komt de klant in contact met bijvoorbeeld telers die hem voorgingen, bouwadviseurs en accountants. Ook onze collega's van de Dutch Desk van de Rabobank in Madrid delen graag hun ervaringen. Om een buitenlandse vestiging te kunnen financieren, moet je zoeken naar creatieve oplossingen. Je kunt vaak geen hypotheek vestigen en beschikt nauwelijks over referentiecijfers. Het geeft me een kick als ik de financiering dan toch rond kan krijgen." klein en de afhankelijkheid van de binnenlandse markt te groot. De Rabobank zal zich de komende jaren inspannen om ondernemers te helpen bij het doorbreken van die binnenlandse afhankelijkheid, onder meer door nieuwe pro ducten in de markt te zetten. In 2000 zijn in dit verband onder de naam Rabobank International Cash Management nieuwe diensten aangeboden. Starters Volgens een NIPO-onderzoek van medio 2000 is de Rabobank marktleider in de snelgroeiende startersmarkt. Circa 44% van de starters heeft een bankrelatie met de Rabobank en voor 37% is de Rabobank de belangrijkste bank. Wat klanttevredenheid betreft scoorde de Rabobank boven het gemiddelde. Een belangrijk instrument voor de startersmarkt is de Stichting Garantiefonds Rabobanken. Deze stichting staat borg voor de risicodragende, achtergestel de 'Stimuleringslening'. Dit product, bestemd voor starters én doorstarters, is flexibeler dan de Tante Agaathlening, waaraan meer voor waarden zijn verbonden. De 'Stimulerings lening' verschaft risicodragend kapitaal aan ondernemers met goede plannen maar te weinig eigen vermogen, zodat ze een bedrijf kunnen beginnen, dan wel uitbreiden. Agrarische kredietverlening De kredietverlening aan de agrarische sector is in 2000 met 3% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Eind 2000 was 15,4 (15,0) miljard aan krediet verstrekt. De aankoop van grond - tegen stijgende prijzen - in combinatie met de aankoop van quota leidde in voorgaande jaren tot een forse groei van de kredietverlening. Aan deze beweging li)kt een einde te zijn gekomen. Ook de kredietverlening aan de tuinbouw stag neerde nadat in voorgaande |aren was geïnves teerd in nieuwe tuinbouwgebieden. Marktaandeel agrarisch: 87% De agrarische sector heeft van oudsher een belangrijke plaats bij de Rabobank Groep. Uit marktonderzoek in 2000 blijkt dat 87% van de agrarische bedrijven in Nederland de Rabobank als huisbankier beschouwt. Veranderende agrarische omgeving Het speelveld van de agrarische sector verandert in hoog tempo. Naast thema's die al langer spelen op het gebied van schaalvergroting, ruimtelijke ordening, milieu en maatschappelijke inbedding, verscheen afgelopen jaar ook voed selveiligheid prominent op de agenda. Daarnaast vragen ontwikkelingen op het gebied van internet de nodige aandacht en tonen met

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2000 | | pagina 12