/O-4- Dat de Rabobankorganisatie erin slaagt klantwaarde te realiseren wordt bewezen door de cijfers. De sterk toegenomen vraag van klanten leidde in 1997 tot een uitzonderlijke groei van de activiteiten. Zo deden particulieren een nog groter beroep op woningfinancierin gen dan in het jaar daarvoor, namen ook bedrijven duidelijk meer kredieten op en was er voorts opnieuw sprake van een sterk toe genomen vraag naar effectendiensten en toekomstvoorzieningen. De volumegroei op organisatieniveau liep in procenten gemeten over de gehele linie in de dubbele cijfers en vertaalde zich in een financieel resultaat dat in vergelijkbaar tempo toenam. Het behaalde resultaat is fraai, maar geen doel op zich. De Rabobank organisatie maakt winst om continuïteit te kunnen bieden aan haar primair op het klantenbelang georiënteerde dienstverlening en om deze verder te verbeteren. Om klanten daarop zelf invloed te laten uitoefenen wordt de lokale coöperatie opengesteld voor meer en meer betrokken leden. Wij zijn ervan overtuigd dat de Rabobankorganisatie ook daarmee in een behoefte voorziet. Veel mensen zijn in deze overgangstijd naar de 21e eeuw op zoek naar nieuwe verbanden in hun directe leefom geving. Zij beseffen dat je moet samenwerken om invloed te kunnen uitoefenen op de dingen die in het dagelijkse leven van belang zijn. De Rabobankorganisatie als netwerkorganisatie waarin klanten, lokale banken en gespecialiseerde bedrijfsonderdelen samenwerken past perfect in deze ontwikkeling. Voor haar succes is de Rabobankorganisatie sterk afhankelijk van haar bestuurders, medewerkers en managers. Zij verdienen alle respect en waardering voor de persoonlijke betrokkenheid en inzet die zij ook in het verslagjaar weer hebben betoond. drs. H.H.F. Wijffels voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland W. Meijer voorzitter van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1997 | | pagina 5