□.Vestigingsplaatsen in het buitenland Europa België Antwerpen Brussel Turnhout Zaventem Duitsland Frankfurt Berlijn Düsseldorf Hamburg Frankrijk Parijs Griekenland Piraeus Afrika Zuid-Afrika Johannesburg Amerika Argentinië Buenos Aires Brazilië Sao Paulo Chili Santiago de Chili Cura^ao Willemstad Mexico Mexico Verenigde Staten New York Dallas San Francisco Chicago Atlanta Groot-Brittannië Londen Edinburgh Tunbridge Wells Guernsey St. Peter Port Hongarije Boedapest Ierland Dublin Italië Milaan Turijn Luxemburg Luxemburg Australië Sydney Melbourne Adelaide Perth Brisbane Rockhampton Townsville Launceston Tamworth Darwin Dubbo Wagga Wagga Nieuw-Zeeland Auckland Christchurch Palmerston Dunedin Noorwegen Bergen Polen Warschau Spanje Madrid Zwitserland Zürich Azië China Shanghai Beijing Hongkong Hongkong Indonesië Jakarta Iran Teheran (Unico joint representative office) Maleisië Kuala Lumpur Labuan Singapore Singapore Taiwan Taipei Thailand Bangkok Vietnam Ho Tsji Min Stad E. Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 1996 van de Rabobank- organisatie gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijk heid van de leiding van de Rabobankorganisatie. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaar- nemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grond slagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de Rabobank organisatie daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dar de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1996 en van het resultaat over 1996 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor finan ciële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2. Utrecht, 25 februari 1997 Moret Ernst Young Accountants

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 91