B. Statutaire bepalingen inzake winstbestemming 1. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (Rabobank Nederland) Uit de winst kan over de aandelen een dividend worden uitgekeerd waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Beheer. Het overblijvende deel van de winst zal door de Algemene Ver gadering op voorstel van de Raad van Beheer worden aangewend tot versterking van de solvabiliteit van Rabobank Nederland. De reserves mogen gedurende het bestaan van Rabobank Nederland noch geheel noch gedeeltelijk tussen de leden worden verdeeld. Indien Rabobank Nederland te eniger tijd mocht besluiten zich te ontbinden teneinde haar zaken te doen voort zetten door een andere vereniging of instelling, zullen deze reserves overgaan naar die andere vereniging of instelling. 160 2. Lokale Rabobanken Het voordelig saldo van de winst- en verliesrekening dat na afboeking van de bedragen voor afschrijvingen, voorzieningen en bijzondere reserveringen over blijft, wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die zal dienen tot delging van jg eventuele verliezen. De Algemene Vergadering kan, nadat het Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Toezicht daartoe een voorstel heeft ingediend, als volgt van het bovenstaande afwijken. Hetgeen aan de algemene reserve zou moeten worden toegevoegd, kan door de Algemene Vergadering: a. tot ten hoogste een vierde gedeelte doch niet meer dan een bedrag gelijk aan vier procent van het bedrag van die algemene reserve worden besteed voor doeleinden die door haar van plaatselijk of algemeen belang worden geacht; b. tot ten hoogste de helft worden besteed tot terugbetaling aan de leden over wie ter aanzuivering van een tekort een omslag heeft plaatsgehad. Een besluit hiertoe kan echter slechts worden uitgevoerd nadat het is goedgekeurd door Rabobank Nederland. De reserves mogen in geen geval onder de leden worden verdeeld. C. Bestemming beschikbare winst (bedragen in miljoenen guldens) Toevoeging aan overige reserves

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 90