(bedragen in miljoenen guldens) 1996 1995 Waardeveranderingen van vorderingen 840 840 Dit betreft waardeverminderingen van vorderingen en voorzieningen voor onder de balans opgenomen verplichtingen, alsmede de vrijval daarvan. Het deel dat niet als direct aanwijsbaar verlies kan worden beschouwd, wordt aangewend als algemene waardevermindering. Waardeveranderingen van financiële vaste activa Dit betreft waardeverminderingen van tot de vaste activa behorende effecten en deelnemingen, voor zover deze niet worden onttrokken aan een herwaarderingsreserve, alsmede de vrijval daarvan. Belastingen bedrijfsresultaat Hieronder is opgenomen de belastinglast berekend over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Hiervan heeft betrekking op het verzekeringsbedrijf Belang van derden Dit betreft het belang van derden in het resultaat van geconsolideerde groepsmaatschappijen. Werknemers Het gemiddelde aantal werknemers bedraagt - waarvan in het buitenland - waarvan in het verzekeringsbedrijf - waarvan op basis van fulltime equivalenten Het gemiddelde aantal werknemers in joint ventures bedraagt 38.856 37.613 2.341 1.861 2.024 2.079 35.424 34.235 146 128 (bedragen in miljoenen guldens) 1996 Beloning leden Raad van Toezicht Rabobank Nederland De vaste vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht heeft in totaal belopen 0,6 Deze vergoeding is verantwoord onder het hoofd personeelskosten. Bezoldiging leden Raad van Beheer en Hoofddirectie Rabobank Nederland De bezoldiging van de leden van de Raad van Beheer en van de Hoofd directie bedroeg 7,4 Dit bedrag is begrepen onder het hoofd personeelskosten. De leningen en voorschotten aan alsmede garanties ten behoeve van de leden van de Raad van Beheer, de Hoofddirectie en de Raad van Toezicht van Rabobank Nederland bedragen 11,9 Utrecht, 25 februari 1997 De Raad van Beheer W. Meijer AJ. Latijnhouwers N.H. Douben P.W. Moerland P.A.A.M. Rutten K. Dijksterhuis GJ. Wormmeester L. Koopmans De Hoofddirectie H.H.F. Wijffels P.M. Burghouts H. Visser DJ. Groninger W.M.van den Goorbergh DJ.M.G.van Slingelandt De Raad van Toezicht R. Zijlstra D. Luteijn J. Bilderbeek N. Köster-Constandse J.van der Worp MJ. Varekamp AJ.A.M. Vermeer W.M. Frijlink-van de Ven H.G.J. Hermsen P.L.A. van Horen M.A. Bierens A.H.van der Zwaan B.P.S. de Boer A.Th. te Bokkel P.W. Brouwer H.P.Wokke

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 87