s I (bedragen in miljoenen guldens) 7996 7995 Provisiebaten 1.348 1.152 Dit betreft ontvangen vergoedingen van voor derden verrichte diensten voor zover deze vergoedingen niet het karakter van rente hebben. De provisiebaten kunnen als volgt worden gespecificeerd: - Betalingsverkeer 604 591 - Assurantiebemiddeling 181 173 - Effectenbemiddeling 430 257 - Overige provisies 133 131 1.348 1.152 Provisielasten 95 80 Dit betreft betaalde vergoedingen voor door derden verrichte diensten voor zover deze vergoedingen niet het karakter van rente hebben. Waarvan in het kader van effectenbemiddeling 37 22 Resultaat uit financiële transacties 258 272 Dit betreft al dan niet gerealiseerde koers- c.q. waardeverschillen van de handelsportefeuilles effecten en valuta alsmede overige resultaten uit financiële transacties voor zover deze resultaten niet zijn te beschou wen als rente, waarvan: Resultaat handelsportefeuille effecten 68 94 Resultaat handelsportefeuille valuta 101 108 Overige resultaten 89 70 258 272 Onder het resultaat handelsportefeuille effecten wordt verstaan resultaten op handelsactiviteiten obligaties en aandelen. Onder het resultaat handelsportefeuille valuta is, naast het resultaat op handel in valuta, begrepen het resultaat uit valutatermijntransacties. Onder overige resultaten wordt verstaan resultaten uit handel in overige instrumenten, waaronder derivaten, alsmede overige opbrengsten uit financiële transacties. Resultaten waarbij financiële instrumenten, waaronder (interest) derivaten, gerelateerd worden aan on-balanceposities, worden verantwoord onder de post rente. Resultaten waarbij financiële instrumenten, waaronder derivaten, gerelateerd worden aan de handels portefeuille effecten en handelsportefeuille valuta, worden respectievelijk als resultaat handels portefeuille effecten en handelsportefeuille valuta verantwoord. (bedragen in miljoenen guldens)7996 7995 Overige baten 855 712 Dit betreft baten die niet onder de voorgaande posten kunnen worden gerubriceerd en geen buitengewone baten zijn, zoals opbrengsten opera- tional lease, verhuur onroerende zaken en resultaten projectontwikkeling. Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 429 Personeelskosten 3.685 3.381 Dit betreft: - Lonen en salarissen 2.604 2 473 - Pensioenlasten 152 176 - Sociale lasten 313 - Andere personeelskosten 616 448 3.685 3.381 153 Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 269 Onder dit hoofd zijn mede begrepen de kosten die verband houden met de regeling Vrijwillig Vervroegd Uittreden en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Andere beheerskosten 2.348 1.852 Onder dit hoofd zijn opgenomen kantoorbehoeften, automatiserings kosten, porti, publiciteit, huren en onderhoud gebouwen, et cetera. Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 220 Afschrijvingen 384 433 Dit betreft de afschrijvingen op materiële vaste activa. Waarvan uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 12 Overige bedrijfslasten Dit betreft lasten die niet onder voorgaande posten kunnen worden gerubriceerd en die geen buitengewone lasten zijn. 20 26

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 86