Kredietequivalent Kredietequivalent voorgaande boekjaar Ongewogen Gewogen Rentecontracten Valutacontracten Overige contracten Ongewogen Gewogen 7.735 1.821 5.841 1.379 11.398 2.671 6.921 1.599 128 28 229 110 In 1996 is de Europese richtlijn inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen in Nederland ingegaan. Deze richtlijn is meer bekend onder de Engelse afkorting CAD (Capital Adequacy Directive). De richtlijn beoogt voorschriften te geven voor door instelllingen gelopen marktrisico. De implementatie per 30 juni 1996 van de richtlijn in Nederland is geschied in de vorm van een aanpassing van de solvabiliteitsrichtlijnen. De Rabobankorganisatie kent een laag risicoprofiel ten aanzien van marktrisico's. Ultimo 1996 bedroeg het minimaal benodigd vermogen (kapitaaleis) op basis van voorschriften van de Nederlandsche Bank f 17,1 miljard. Hiervan had ongeveer 2% betrekking op marktrisico's. De procentu ele verdeling van de kapitaaleis marktrisico's over de instrumenten aandelen, schuldinstrumenten en vreemde valuta en edele metalen is in onderstaand taartdiagram 1 weergegeven. Een beoordeling van de mate waarin de Rabobankorganisatie kredietrisico loopt is mogelijk door de verdeling van de (on en off balance) activaposten over de diverse door de Nederlandsche Bank onderscheiden tegenpartijen te bezien. Immers, voor de solvabiliteitstoets dient vermogen aanwezig te zijn afhankelijk van de soort tegenpartij en dit benodigde vermogen wordt beïnvloed door de samenstelling van de activazijde van de balans. Zie ter toelichting taartdiagram 2. Diagram 1 Diagram 2 20% 14% 40% 20% 66% 26% Aandelen Schuldinstrumenten Vreemde valuta I I Tegenpartijen met 0% - weging Tegenpartijen met 20% - weging ■I Tegenpartijen met 50% - weging ■I Tegenpartijen met 100% - weging Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen in miljoenen guldens) Rentebaten Hieronder zijn verantwoord alle rentebaten uit vorderingen, krediet verlening en rentedragende waardepapieren alsmede die baten die het karakter hebben van rentebaten, zoals kredietprovisie. De rentebaten van obligaties en andere waardepapieren met een vaste of van de rentestand afhankelijke rente bedragen De rentebaten uit het verzekeringsbedrijf bedragen Rentelasten Hieronder zijn verantwoord alle rentelasten van toevertrouwde middelen, al dan niet achtergestelde schulden en schuldbewijzen als mede die lasten die het karakter hebben van rentelasten. De rentelasten uit het verzekeringsbedrijf bedragen Opbrengsten uit effecten en deelnemingen Onder dit hoofd zijn begrepen de dividenden en andere opbrengsten van effecten en deelnemingen. Aandelen en andere niet vastrentende waardepapieren 210 Resultaat deelnemingen - 7 203 164 Hieronder is mede begrepen: - Vrijval herwaarderingsreserve - Opbrengsten uit hoofde van het verzekeringsbedrijf 144

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 85