(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (de cijfeis van 199S zijn tussen haakjes geplaatst) Nominale waarde Positieve vervangingswaarde (bedragen in miljoenen guldens) Totaal jaar1-5 jaar 5 jaar Rentecontracten - Over the counter Swaps 254.076 88.173 116.046 49.857 5.816 (181.432) (56.893) (88.346) (36.193) (4.528) Forwards 170.527 152.040 18.487 225 (163.815) (152.059) (11.756) (448) Opties 35.299 11.761 17.426 6.112 160 (22.423) (5.034) (15.410) (1.979) (107) - Beurs Opties 27.633 25.991 977 665 9 (6.771) (6.771) Futures 34.694 20.489 13.815 390 15 (19.634) (16.850) (2.784) Valutacontracten - Over the counter Swaps 2> 63.353 27.691 25.955 9.707 1.373 (39.518) (14.001) (16.916) (8.601) (1.263) Forwards 248.148 245.898 2.122 128 4.991 (186.592) (182.501) (3.619) (472) (2.124) Opties 13.991 13.567 424 75 (10.738) (10.737) (1) (86) Overige contracten 3> Over the counter-contracten 618 507 111 25 (854) (465) (269) (120) (9) Overige contracten 7.078 3.977 2.819 282 91 (5.563) (5.563) M (41) Totaal derivaten 855.417 590.094 198.182 67.141 12.780 (637.340) (450.874) (139.101) (47.365) (8.606) 1beurs: voor beursverhandelde contracten, waarbij dagelijks bijstellingen van marginverplichtingen plaatsvinden, wordt geen vervangingswaarde vermeld. 2) valutacontracten/swaps: inclusief cross currency interest rate swaps. 3) overige contracten: hieronder vallen aandelenderivaten en derivaten gekoppeld aan edele metalen en commodities. Wanneer twee partijen een derivatencontract aangaan zal na verloop van tijd een betalingsverplichting ont staan voor de ene of voor de andere partij, afhankelijk van de richting van de marktbeweging. Daarmee ont staat voor de partijen kredietrisico. Deze kredietrisico's bedragen slechts een fractie van de nominale waarde van de derivatencontracten. Om meer inzicht te bieden in de omvang van de derivatenactiviteiten en de daaraan verbonden krediet risico's is naast de positieve vervangingswaarde het ongewogen en gewogen kredietequivalent vermeld. Onder positieve vervangingswaarde wordt verstaan de mark-to-market-waardering van derivatencontracten waarbij een vordering op tegenpartijen bestaat die bij niet-nakoming leidt tot winstderving. Voor een derivatenportefeuille vormt het totale impliciete kredietrisico een veel betere basis om met andere bancaire activiteiten te vergelijken dan de totale nominale waarde van de portefeuille. Dit impliciete krediet risico is bij eventueel in gebreke blijven van marktpartijen van evenveel belang als een vordering; de nominale waarde van het contract is in die situatie evenwel van geen gewicht. De gecontracteerde bedragen van de derivatencontracten geven een indicatie van de mate waarin de Rabobankorganisatie actief is op de des betreffende markten, maar niet van de omvang van de kredietrisico's respectievelijk de marktrisico's van de portefeuille. Het kredietrisico wordt gemeten door de positieve vervangingswaarde van de derivatencontracten te ver meerderen met een percentage van de nominale waarden (ongewogen kredietequivalent). Dit percentage wordt bepaald door de looptijd en de aard van de contracten. Bij de bepaling van het voor de solvabiliteit vereiste vermogen wordt het kredietequivalent gewogen, waarbij het wegingspercentage afhankelijk is van de soort tegenpartij (overheid, bankiers, overige). De tegenpartijen betreffen voornamelijk bankiers. Voor de berekening van het kredietrisico zijn geen nettingovereenkomsten of zekerheidstellingen in aanmerking genomen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 84