(bedragen in miljoenen guldens) 1996 1995 Beheer en bemiddeling De werkzaamheden op het terrein van beheer en bemiddeling voor derden zijn van belang voor het geheel van de werkzaamheden. Voorts beheert de bank, afgescheiden van de eigen activa, vermogens op eigen naam voor rekening van derden. Vreemde valuta De som van de activa in vreemde valuta bedraagt 89.427 78.785 De som van de passiva in vreemde valuta bedraagt 101.421 86.229 Het saldo van deze bedragen geeft niet de valutapositie weer omdat het risico van het grootste deel van voornoemd saldo is afgedekt via termijntransacties die niet in de balans zijn opgenomen. Een deel van de termijntransacties in vreemde valuta betreft handels posities. Voorwaardelijke schulden 16.275 13.062 Dit betreft transacties waarbij de organisatie zich garant heeft gesteld voor de verplichtingen van een derde. Dit betreft voorwaardelijke schulden uit hoofde van: - Verdisconteerde wissels 871 667 - Garanties en dergelijke 12.614 9.841 - Onherroepelijke accreditieven 2.567 2.260 - Overige voorwaardelijke schulden 223 294 16.275 13.062 Waarvan: - Voorwaardelijke schulden waarvoor activa zijn verbonden 112 Bij het verwerven van de deelneming in NV Interpolis is met de verkopende aandeelhouders overeengekomen dat bij het staken van de verzekeringsactiviteiten op coöperatieve grondslag door de Rabobankorganisatie het verschil tussen de nettovermogenswaarde van hun aandelen in Interpolis per 31 december 1989 en de betaalde koopsom aan de oude aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Derhalve is ter zake een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Het staken van deze activiteiten is overigens zeer onwaarschijnlijk te achten. (bedragen in miljoenen guldens) 1995 Derivaten dragen bij tot beheersing van marktrisicoposities (met name rente- en valutarisico) zonder dat daarbij balansposities worden aange gaan. De onderliggende waarden (nominale waarden) worden derhalve niet in de balans opgenomen maar worden gehanteerd als reken- grootheden. Voorbeelden van gevoerde derivaten zijn valutatermijn contracten, swaps, futures, forward rate agreements en opties. De hieronder weergegeven nominale waarden hebben betrekking op derivaten, waarbij de Rabobankorganisatie als primaire doelstelling heeft het voorzien in de behoefte bij grote bedrijfscliënten van Rabo bank Nederland, bij cliënten van lokale Rabobanken en bij het balans- beheer van de bank zelf. Een groot deel van de derivatencontracten is afgesloten in het kader van handelsactiviteiten. De nominale waarden zijn uitgesplitst naar korte, middellange en lange termijn 174 427 (Ver)bruikleen In (ver)bruikleen werd ontvangen: - Rentedragende waardepapieren - Aandelen Deze bedragen zijn niet in de balans opgenomen. Onherroepelijke faciliteiten 30.796 24.996 Dit betreft alle onherroepelijke faciliteiten die tot een kredietrisico kunnen leiden, zoals kredietfaciliteiten, cessie/retrocessie, garanties, voorinkopen alsmede verplichtingen tot volstorting van aandelen kapitaal van deelnemingen. Verplichtingen uit cessie/retrocessie Overige De overige faciliteiten betreffen vrijwel geheel niet-opgenomen kredietfaciliteiten. 2.114 1.080 147 28.682 23.916 30.796 24.996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 83