Passiva (bedragen in miljoenen guldens)1996 1995 Het verloop was als volgt: Overige reserves Stand 1 januari 17.000 15.099 Vrijval herwaarderingsreserve 171 Overige toevoeging - 3 Goodwill - 118 - 35 Uit winstverdeling 1.632 1427 Stand 31 december 18.685 16.507 Mutatie ten gevolge van stelselwijziging 493 Stand 31 december na stelselwijziging 17.000 De reserves mogen niet onder de leden worden verdeeld Herwaarderingsreserves 144 Stand 1 januari 493 1.129 j Vrijval naar overige reserves - 171 13 Herwaardering 366 28 Vrijval naar resultatenrekening Stand 31 december 688 1.143 Mutatie ten gevolge van stelselwijziging 650 Stand 31 december na stelselwijziging 493 Hieronder zijn begrepen herwaarderingsreserves uit hoofde van onroerende zaken, aandelen en deelnemingen. De ledenaansprakelijkheid bedraagt 2.925 2.975 Aantal leden 585.000 595 000 Belang van derden 544 468 Dit betreft het belang van derden in de vermogens van geconsolideerde groepsmaatschappijen. Overzicht resterende looptijden Dit betreft het wettelijk vereiste overzicht van de resterende looptijden van de navolgende posten: (de cijfers van 1995 zijn tussen haakjes geplaatst) Totaal Direct op eisbaar c.q. onbepaald (kredieten) Opeisbaar op een termijn: 3 mnd <1jr 1 jr <5jr 5 jr Activa Bankiers 39.152 (43.686) 8.625 (6.296) 18.442 (21.936) 7.444 (12.618) 3.245 (1.923) 1.396 (913) 220.788 (193.529) 25.064 (21.310) 16.645 (16.661) 13.982 (11.817) 38.395 126.702 (34.677) (109.064) Passiva Bankiers 53.571 (44.501) 7.065 (6.347) 34.881 (30.415) 9.856 (6.555) 1.667 (994) 102 (190) Toevertrouwde middelen: spaargelden 94.170 (90.232) 81.962 (68.544) 3.909 (9.735) 769 (1.861) 6.057 (8.703) 1.473 (1.389) 81.804 (73.148) 55.738 (41.239) 15.661 (18.515) 1.887 (3.351) 5.662 (5.574) 2.856 (4.469) Schuldbewijzen 47.536 (37.477) 10.042 (5.127) 10.397 (7.006) 18.307 (16.475) 8.790 (8.869)

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 82