Passiva (bedragen in miljoenen guldens) Overige schulden Hieronder zijn opgenomen die passiva die niet onder de overige posten kunnen worden gerubriceerd, zoals baisseposities van waardepapieren. Stand 31 december Mutatie ten gevolge van stelselwijziging Stand 31 december na stelselwijziging Waarvan met derden te verrekenen bedragen 11.745 76 11.669 8.691 Overlopende passiva Dit betreft vooruitontvangen bedragen, te betalen rente alsmede overige te betalen bedragen. Voorzieningen Dit betreft voorzieningen voor kosten te maken in een volgend boek jaar waarvan de oorsprong ligt in het boekjaar of voorafgaande boek jaren, ter gelijkmatige verdeling over de jaren. Verder betreft dit ver plichtingen en verliezen die op balansdatum weliswaar nog onzeker zijn, maar zo goed mogelijk zijn ingeschat. Voorziening voor pensioenen Voorziening voor latente belastingverplichtingen Overige voorzieningen Stand 31 december Mutatie ten gevolge van stelselwijziging Stand 31 december na stelselwijziging Onder voorzieningen is begrepen de technische voorziening verzekeringsbedrijf ad Achtergestelde schulden Hieronder zijn opgenomen schulden, al dan niet belichaamd in schuld bewijzen, die in rang bij overeenkomst op zodanige wijze zijn achter gesteld ten opzichte van andere schulden dat bij faillissement alleen dan zal worden terugbetaald nadat alle overige op dat moment bestaande niet achtergestelde schulden zijn voldaan. 78 218 16.613 16.909 15.146 38 76 281 14.035 14.392 233 14.625 13.266 27 Passiva (bedragen in miljoenen guldens)1996 Van de achtergestelde schuld ad 500 miljoen Luxemburgse francs, die een rentevoet draagt van 9,125% en die vervalt op 26 mei 1999, is betaling van rente en aflossing achtergesteld op alle tegenwoordige en toekomstige verplichtingen van de Primary Industry Bank of Australia Limited (PIBA). Van vervroegde aflossing kan alleen sprake zijn in het geval van faillisse ment of insolventie nadat alle concurrente crediteuren zijn voldaan en met schriftelijke toestemming van de fiscaal agent ter plaatse. De rente ten laste van het boekjaar van PIBA bedraagt 45,6 miljoen Luxemburgse francs. De lening is niet converteerbaar. De achtergestelde schuld ten behoeve van Robeco Effectenbank NV ad f 10 miljoen, draagt een variabele rentevoet van 6,68% in 1996, De opzegtermijn bedraagt 5 jaar. De lening is achtergesteld ten opzichte van de overige bestaande en toekomstige verplichtingen van de vennootschap. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen was als volgt: Stand 1 januari Toegevoegd uit beschikbare winst Overige mutaties Stand 31 december Mutatie ten gevolge van stelselwijziging Stand 31 december na stelselwijziging Hieronder is begrepen inzake het verzekeringsbedrijf Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd Overige reserves Herwaarderingsreserves 19.373 17.493 17.493 16.228 1.632 1.427 248 19.373 157 17.493 1.807 1.434 18.685 688 493 19.373 17.493

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 81