Activa (bedragen in miljoenen guldens) Mutatieoverzicht overige terreinen en gebouwen Boekwaarde 1 januari Aankopen in het boekjaar Verkopen in het boekjaar Herwaardering Afschrijving en waardevermindering Boekwaarde 31 december 1.261 299 113 7 31 1.423 21 1.261 Som der herwaarderingen Som der afschrijvingen en waardeverminderingen 7 83 4 99 Mutatieoverzicht bedrijfsmiddelen: Boekwaarde 1 januari Aankopen in het boekjaar Verkopen in het boekjaar Afschrijving en waardevermindering Boekwaarde 31 december 865 615 191 410 879 472 113 300 865 Som der afschrijvingen en waardeverminderingen Overige activa Dit betreft edele metalen, certificaten die edele metalen vertegenwoor digen, uit edele metalen vervaardigde munten en penningen (voor zover geen wettig betaalmiddel), goederen en celen alsmede niet elders te rubriceren activa. Hieronder zijn begrepen te ontvangen bedragen, niet zijnde transitoria, ad 2.185 1.637 Hiervan is niet ter vrije beschikking uit hoofde van zekerheidstelling 1 Overlopende activa Dit betreft vooruitbetaalde kosten, te ontvangen rente en overige te ontvangen nog niet gefactureerde bedragen. 5.808 4.608 Passiva (bedragen in miljoenen guldens)19961995 Bankiers 53.571 44.501 Hieronder zijn opgenomen schulden aan kredietinstellingen voor zover niet belichaamd in een schuldbewijs dan wel een achtergestelde schuld. Waarvan: - Schulden waarvoor activa zijn verbonden 1.649 Toevertrouwde middelen 175.974 163.380 Hieronder zijn opgenomen de toevertrouwde middelen van cliënten voor zover niet belichaamd in een schuldbewijs. Als spaargelden worden beschouwd alle deposito's en spaarrekeningen van natuurlijke personen, verenigingen en stichtingen zonder zakelijk doel alsmede niet-overdraagbare spaarbrieven. Spaargelden Overige toevertrouwde middelen Waarvan: - Deelnemingen - Toevertrouwde middelen waarvoor activa zijn verbonden 94.170 81.804 73.148 175.974 895 129 339 Schuldbewijzen Dit betreft obligaties en andere rentedragende waardepapieren, zoals depositocertificaten, voor zover niet achtergesteld 47.536 37.477

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 80