Activa (bedragen in miljoenen guldens)1996 1995 Mutatieoverzicht kredietinstellingen: Boekwaarde 1 januari 110 83 Aankopen in het boekjaar 5 Resultaat 4 4 Herwaardering en overige mutaties 21 23 Boekwaarde 31 december 140 110 Som der herwaarderingen 83 60 Mutatieoverzicht overige: Boekwaarde 1 januari 180 161 Aankopen in het boekjaar 161 33 Verkopen in het boekjaar - 36 6 I38 Resultaat 19 48 c> Herwaardering en overige mutaties - 32 - 56 g- Boekwaarde 31 december 292 180 Som der herwaarderingen 52 Som der waardeverminderingen 24 22 Zie de bijlage voor een specificatie van de belangrijkste deelnemingen. Activa (bedragen in miljoenen guldens)19961995 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 6.032 5.343 Hieronder zijn opgenomen bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen alsmede niet aan het productie proces dienstbare materiële vaste activa, zoals ingekochte onderpanden. Terreinen en gebouwen in eigen gebruik 3.730 Overige terreinen en gebouwen 1 -423 Bedrijfsmiddelen 879 6.032 5.343 Waarvan leasing 749 De investeringsverplichtingen belopen 310 Mutatieoverzicht terreinen en gebouwen in eigen gebruik: Boekwaarde 1 januari 3.217 Aankopen in het boekjaar 422 Verkopen in het boekjaar - 57 Herwaardering 99 Afschrijving en waardevermindering 49 Boekwaarde 31 december 3.730 Som der herwaarderingen Som der afschrijvingen en waardeverminderingen 604 1.592 533 1.590

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 79