Activa (bedragen in miljoenen guldens) Mutatieoverzicht beleggingsportefeuille: Stand 1 januari 26.763 26.019 Aankopen in het boekjaar 31.176 20.848 Verkopen en lossingen in het boekjaar - 21.971 20.112 Overige mutaties 263 _8 Stand 31 december 36.231 26.763 Aandelen 5.409 3.472 Hieronder zijn begrepen aandelen en andere niet-rentedragende waardepapieren alsmede participaties. Waarvan aangemerkt als: - Beleggingsportefeuille 4.320 2.633 Handelsportefeuille 1.087 763 - Opties van cliënten 2 76 Van de eigen portefeuille is ter beurze genoteerd 3.913 Niet ter beurze genoteerd 1.494 1 273 De verkrijgingsprijs van de handelsportefeuille bedraagt 1.096 Onder het totaal is begrepen aan eigen opties 200 en aan participaties 1 -494 1.015 Van het totaal is niet ter vrije beschikking uit hoofde van zeker heidstelling 13 43 Activa (bedragen in miljoenen guldens)1996 1995 Mutatieoverzicht beleggingsportefeuille: Stand 1 januari 2.633 l .935 Aankopen in het boekjaar 2.589 Verkopen in het boekjaar - 1.279 Herwaardering 381 66 Waardevermindering en terugneming daarvan - 4 Stand 31 december 4.320 Som der herwaarderingen 391 Som der waardeverminderingen 50 Opties van cliënten betreffen longposities in genoteerde opties terzake van door Rabobank Nederland voor rekening en risico van haar cliënten gehouden opties. Deze opties zijn formeel niet van de eigen activa van de bank afgescheiden. De hiermee samenhangende passiefpost is opgenomen onder overige toevertrouwde middelen. Deelnemingen 432 290 Hieronder zijn begrepen de aandelenbelangen in deelnemingen, waarvan: - Kredietinstellingen 140 - Overige 292 432 290 Hiervan is ter beurze genoteerd 125

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 78