Activa (bedragen in miljoenen guldens) Kredieten 220.788 193.529 Hieronder zijn opgenomen de met de bedrijfsuitoefening samenhan gende vorderingen voor zover geen vorderingen op kredietinstellingen en voor zover niet belichaamd in rentedragende waardepapieren. De vorderingen bestaan uit: Kredieten aan de overheid 4.494 3.757 Kredieten aan de private sector 216.294 189.772 220.788 193.529 Onder het totaal is begrepen: - Vorderingen op deelnemingen 408 133 waarvan achtergesteld 15 19 - Overige achtergestelde vorderingen 165 110 - Vorderingen uit hoofde van leasing 6.815 4.992 - Kredieten met overheidsgarantie 4.724 4.546 Hypotheken met overheidsgarantie 14.389 14.155 - Overige hypotheken 137.607 121.693 Het totaal van de woninghypotheken beloopt 94.541 81.563 De overgedragen activa met terugkoopverplichting bedragen 305 De kredieten aan de private sector kunnen als volgt worden gespecificeerd naar concentratie van bedrijfstak: Agrarische sector 21% 22% Handel, industrie en dienstverlening 35% 36% - Particuliere sector 44% 42% en verder naar Kredieten verstrekt vanuit Nederland 85% 87% Kredieten verstrekt vanuit het buitenland 15% Activa (bedragen in miljoenen guldens) Rentedragende waardepapieren Dit betreft rentedragende verhandelbare obligaties en andere rente dragende waardepapieren, niet zijnde kortlopend overheidspapier, van: - Publiekrechtelijke emittenten - Andere emittenten Waarvan aangemerkt als: - Beleggingsportefeuille - Handelsportefeuille - Geƫffectiseerde vorderingen De portefeuille omvat mede: - Waardepapieren uitgegeven door groepsmaatschappijen - Achtergestelde waardepapieren Van de portefeuille is ter beurze genoteerd Niet ter beurze genoteerd Hiervan vervalt in het komende boekjaar In (ver)bruikleen werd gegeven Van het totaal der waardepapieren is niet ter vrije beschikking uit hoofde van zekerheidstelling De verkrijgingsprijs van de beleggingsportefeuille bedraagt en van de handelsportefeuille 28.146 17.763 45.909 36.231 7.256 2.422 45.909 401 55 37.741 8.168 4.403 3.286 36.837 7.186 21.387 15.350 36.737 26.763 3.699 6275 36.737 332 17 26.747 9.990 4.453 269 870 27.198 3.584 Overgedragen activa met terugkoopverplichting 1.206

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 77