Toelichting geconsolideerde balans Activa (bedragen in miljoenen guldens) Kasmiddelen Hieronder zijn opgenomen wettige betaalmiddelen, onmiddellijk opeis bare tegoeden bij buitenlandse girodiensten en centrale banken van landen waar onze organisatie is gevestigd, alsmede een vordering op de Nederlandsche Bank inzake de geldmarktkasreserveregeling. Kortlopend overheidspapier Dit betreft schatkistpapier, discontabel dan wel beleenbaar bij de cen trale bank van het land van uitgifte, waarvan de oorspronkelijke looptijd niet langer is dan twee jaar. Van de portefeuille is niet ter vrije beschikking uit hoofde van zeker heidstelling in het kader van geldmarkt- en deviezentransacties De verkrijgingsprijs bedraagt De marktwaarde bedraagt 4.117 4.118 3.012 3.013 Bankiers Hieronder zijn opgenomen vorderingen op bankiers voor zover niet belichaamd in rentedragende waardepapieren. Onder het totaal is begrepen: Vorderingen op deelnemingen - Achtergestelde vorderingen - Vorderingen uit hoofde van leasing 305 26 215 32 28 131

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 76