risico worden gehouden. Afwijkend hiervan worden de niet-gerealiseerde resulta ten op beleggingen in zakelijke waarden verwerkt in de voorziening koersverschil len derden. De gerealiseerde resultaten op beleggingen in zakelijke waarden wor den opgenomen in de winst- en verliesrekening. De overige beleggingen voor risico van polishouders zijn gewaardeerd tegen marktwaarde, in voorkomende gevallen vermeerderd met opgelopen rente. Waardeverschillen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's De technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's betreft uitsluitend schadeverzekeringen en bevat het nog niet verdiende deel van de premies. In deze voorziening zijn tevens begrepen de verouderingsvoorzieningen voor arbeidsongeschiktheids- en ziekengeldverzekeringen. Technische voorzieningen voor levensverzekering De verzekcringsverplichtingen zijn berekend volgens de nettomethode op basis van recente sterftetafels en op een rekenrente van overwegend 4%. Voor verzekeringsverplichtingen uit hoofde van spaar-optimaal-verzekerings- producten is de rekenrente gebaseerd op een variabel percentage, afhankelijk van de aan de verzekeringen gekoppelde hypotheken. Op deze voorziening zijn de nog af te schrijven rentestandskortingen in mindering gebracht. De afschrijving voor verzekeringen waarvoor Interpolis een volledig beleggingsrisico loopt geschiedt in acht jaar, 15% per jaar in de eerste vier jaar en 10% per jaar in de volgende vier jaar. Voor verzekeringen waarvoor Interpolis nagenoeg geen beleggingsrisico loopt, vindt afschrijving plaats gedurende de volledige looptijd van de verzekering. In deze voorziening zijn opgenomen de winstgaranties overeenkomstig de actuariële principes. Technische voorzieningen voor te betalen schaden/uitkeringen De technische voorziening voor te betalen schaden/uitkeringen is de voorziening voor de nog niet afgewikkelde schaden, rekening houdend met nog niet gemelde schadegevallen betrekking hebbend op het verstreken boekjaar. De vaststelling is geschied, hetzij post voor post, hetzij als benadering hiervan, op basis van ervaringscijfers. Hieronder zijn ook begrepen nog te betalen schade- regelingskosten. De voorziening schaden arbeidsongeschiktheidsverzekering is berekend op actuariële schadereserveringsfactoren, met een rekenrente van 4%. Overige technische voorzieningen Onder de overige technische voorzieningen is een voorziening opgenomen ter dekking van catastroferisico's. De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten bij externe dekking. Technische voorzieningen voor verzekeringen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen De verzekeringsverplichtingen voor deze verzekering zijn wat betreft de gesepareerde beleggingsdepots berekend overeenkomstig de technische voorziening voor levens verzekeringen. Voor de overige verzekeringen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen worden de technische voorzieningen berekend op actuele waarde. De technische voorzieningen zijn in de balans opgenomen onder het hoofd voor zieningen. Voorzieningen De voorziening pensioenen heeft betrekking op de medewerkers van het Inter polis-concern die in de pensioenregeling zijn opgenomen. Deze voorziening betreft de contante waarde van de .inhaalverplichtingen, berekend volgens de evenredig- deelmethode met een rekenrente van 4%.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 75