De afschrijvingen geschieden conform de toelichting op de post onroerende zaken en bedrijfsmiddelen. Pensioenregeling Vanaf 1 januari 1989 worden nieuwe medewerkers van de Rabobank verzekerd volgens Pensioenreglement Rabobankorganisatie 1989 (PR89). Deze pensioen regeling is gebaseerd op het geïndexeerde opbouwsysteem (middelloonregeling). Over het inkomen in enig kalenderjaar wordt een gedeelte van het ouderdoms pensioen opgebouwd, dat daarna tot de pensioendatum welvaartsvast wordt gehouden met de algemene loonronden binnen de Rabobankorganisatie. Voor medewerkers die op 31 december 1988 in dienst waren voor onbepaalde tijd, kent PR89 een overgangsbepaling. Volgens deze bepaling wordt pensioen opgebouwd op basis van de eindloonregeling met levensjarenbeginsel (voorgaand reglement 1978). In PR89 is voor gehuwde deelnemers en, onder bepaalde voorwaarden, voor ongehuwd samenwonende deelnemers, een nabestaandenpensioen verzekerd. Dit pensioen wordt levenslang aan de nabestaande uitgekeerd. Vóór de 65-jarige leeftijd voorziet de regeling tot een bepaald maximum in een tijdelijk aanvullend nabestaandenpensioen. Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van WAO geeft PR89 een uitkering als aan vulling op de WAO. De pensioenverplichtingen zijn verzekerd bij het Rabobank Pensioenfonds. De uitvoering van de Rabobank-pensioenregeling wordt verzorgd door NV Interpolis BTL. Voor zowel het WAO-biaat als het Anw-hiaat zijn collectieve contracten afgesloten bij Interpolis. Grondslagen voor waardering en resultatenbepaling Interpolis Algemeen Activa, passiva en resultaten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de betreffende ultimokoersen. De hieruit bij activa en passiva ontstane koersverschil len worden, voor zover deze voor eigen rekening en risico worden gehouden, direct in het eigen vermogen verwerkt. De in de toelichting op de winst- en verliesrekening vermelde bedragen uit hoofde van het verzekeringsbedrijf betreffen de bedragen vóór eliminatie van de inter- company verhoudingen. Beleggingen Niet-gerealiseerde resultaten ten gevolge van herwaarderingen van beleggingen in terreinen en gebouwen, deelnemingen, aandelen en converteerbare obligaties en de andere financiële beleggingen komen niet ten bate of ten laste van de winst- en verliesrekening, doch worden, rekening houdend met latent verschuldigde belastingen, in een herwaarderingsreserve opgenomen. De bij ruiling van obligaties en andere vastrentende waarden en andere leningen gerealiseerde resultaten worden opgenomen onder de overlopende activa respec tievelijk passiva en worden op basis van de resterende looptijd van de verkochte fondsen in de winst- en verliesrekening verwerkt. De bij vervreemding van aandelen en converteerbare obligaties gerealiseerde resultaten worden over een periode van vier jaren verwerkt in de winst- en verlies rekening; de bij verkoop van de overige beleggingen gerealiseerde resultaten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de geschatte opbrengst bij onderhandse verkoop, rekening houdend met het te ver wachten rendement, de aard en de ligging van het object. Taxaties van de terrei nen en gebouwen in eigen gebruik geschieden zodanig roulerend dat deze ten minste één keer per vijf jaar worden getaxeerd. De overige terreinen en gebouwen worden jaarlijks getaxeerd. Waardeverhogende investeringen in bestaande objec ten die na de laatste taxatie hebben plaatsgevonden, worden tot aan de volgende taxatie voor het bedrag van de investering geactiveerd. In aanbouw zijnde gebou wen worden gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum gemaakte directe stichtingskosten vermeerderd met contractueel aangegane verplichtingen en voor zover nodig verminderd met verwachte waardedaling bij oplevering. Op terreinen en gebouwen wordt niet afgeschreven. De beleggingspools zijn gewaardeerd overeenkomstig de opgaven van de betrok ken fondsen. Beleggingen voor risico van polishouders De beleggingen uit hoofde van gesepareerde beleggingsdepots worden gewaar deerd overeenkomstig de waardering van beleggingen die voor eigen rekening en

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 74