Genoteerde aandelen en niet-rentedragende waardepapieren zijn gewaardeerd tegen de beurskoers ultimo boekjaar; niet-genoteerde tegen de geschatte opbrengst- waarde. De hieruit voortvloeiende niet-gerealiseerde waardeverschillen worden, rekening houdend met belastinglatenties, gemuteerd op een herwaarderingsreserve. De niet- gerealiseerde waardeverschillen uit dekkingscontracten worden op overeenkom stige wijze verwerkt. Gerealiseerde koersverschillen alsmede niet-gerealiseerde negatieve resultaten die niet ten laste van de herwaarderingsreserve kunnen worden gebracht, worden in de winst- en verliesrekening opgenomen onder opbrengsten uit effecten en deelnemingen. Handelsportefeuille De handelsportefeuille is gewaardeerd tegen marktwaarde dan wel geschatte opbrengstwaarde ultimo boekjaar. De waarderingsverschillen ter zake van de handelsportefeuille worden verantwoord onder resultaat uit financiële transacties. Ingekochte eigen obligaties en andere rentedragende waardepapieren bestemd voor de wederverkoop worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Certificates ofdeposit en commercial paper Voor zover certificates of deposit en commercial paper zijn te beschouwen als kredieten, vindt waardering plaats tegen nominale waarde. In andere gevallen komt de waardering overeen met die van obligaties en andere rentedragende waardepapieren. Participaties Participaties zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Negatieve waardemutaties en terugnemingen daarvan worden verantwoord onder waardeveranderingen van financiële vaste activa. Dividenden worden in de winst- en verliesrekening opgenomen onder opbrengsten uit effecten en deelnemingen. Deelnemingen Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieel beleid zijn gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde aan de hand van de meest recente gegevens. Het aandeel in de resultaten van de deelnemingen wordt in de winst- en verlies rekening opgenomen onder opbrengsten uit effecten en deelnemingen. Overige deelnemingen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde, waaronder is te verstaan de waarde waartegen bestens kan worden verkocht onder aftrek van nog te maken kosten. De hieruit ten opzichte van de verkrijgingsprijs voortvloeiende positieve waardeverschillen worden gemuteerd op de herwaarderingsreserve deel nemingen. Verminderingen van de herwaarderingsreserve ten gevolge van verkoop worden ten gunste van de resultatenrekening gebracht. Negatieve waardemutaties alsmede de terugneming daarvan worden verantwoord onder waardeveranderingen van financiële vaste activa, voor zover hiervoor geen reserve is gevormd. Dividenden van de overige deelnemingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen onder opbrengsten uit effecten en deelnemingen. De resultaten van buitenlandse vestigingen die luiden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de gemiddelde koersen van het boekjaar. Het hieruit resulterende verschil met de betreffende balanswaarde wordt via de herwaarderingsreserve geleid. Goodwill, zijnde het verschil tussen de verwervingsprijs en de nettovermogens waarde van deelnemingen, wordt in het jaar van verwerving rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen (overige reserves) gebracht. Negatieve goodwill bij aan koop van deelnemingen wordt rechtstreeks toegevoegd aan de herwaarderings reserve. Op basis van de mate waarin de voordelen inzake de betreffende deel neming worden gerealiseerd, valt de herwaarderingsreserve op systematische wijze vrij ten gunste van de overige reserves Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Onroerende zaken voor eigen gebruik De bankgebouwen zijn gewaardeerd regen actuele waarde, afgeleid uit de vervan gingswaarde op basis van continuïteit en functionaliteit. Deze vervangingswaarde wordt verkregen door middel van periodieke taxaties, zodanig dat elk gebouw ten minste één keer in de tien jaar wordt getaxeerd. Voor de in het boekjaar niet getaxeerde panden wordt de actuele waarde aangepast met behulp van bouwindexcijfers.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 72