van deze transacties worden verantwoord onder rente in verhouding tot de looptijd. De overige valutacontracten worden gewaardeerd tegen de op balansdatum geldende marktnotering voor de resterende looptijd. De al dan niet gerealiseerde valutakoersverschillen worden opgenomen onder resultaat uit financiële transacties. Overige contracten (aandelenopties) worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Vreemde valuta Deelnemingen luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de contante koers per balansdatum. De hieruit voortvloeiende valutakoersverschillen worden, voor zover het koersrisico niet is ingedekt, onder het eigen vermogen verwerkt. De overige activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de contante koers per balansdatum. De hiermee samenhangende koers- resultaten worden verantwoord onder resultaat uit financiële transacties. 122 Leasing S? In de balans zijn de vorderingen uit hoofde van de financiële leasing van roerende en onroerende zaken opgenomen onder kredieten en bankiers. Ook de vorderingen als gevolg van operationele leasing van roerende zaken zijn onder deze hoofden gerubriceerd, terwijl de vorderingen in verband met operationele leasing van onroerende zaken verantwoord zijn onder onroerende zaken en bedrijfsmiddelen. De waarde van de in het kader van technoleaseovereenkomsten verworven immateriële vaste activa is opgenomen onder kredieten. In de resultatenrekening zijn de nettobaten van leaseovereenkomsten verantwoord onder rentebaten, behoudens de resultaten van operationele leasing van onroerende zaken. Hiervan zijn de baten opgenomen onder overige baten en de afschrijving onder afschrijvingen. De nettobaten uit hoofde van de technolease-overeenkomsten zijn verantwoord onder rentebaten. Kortlopend overheidspapier Kortlopend overheidspapier wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Indien de rentevergoeding geheel of grotendeels wordt ontvangen op het moment van aflossing, wordt de waardering verhoogd met een met de resterende looptijd evenredig deel van het verschil tussen verkrijgingsprijs en aflossingswaarde, berekend op basis van samengestelde interest. Rentedragende waardepapieren en aandelen Beleggingsportefeuille De beleggingsportefeuille omvat de waardepapieren die tot de vaste activa behoren en beleidsmatig bestemd zijn om als een belegging te worden aangehouden. De obligaties en andere rentedragende waardepapieren zijn gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Het verschil met de verkrijgingsprijs wordt in de balans verant woord onder overlopende activa en overlopende passiva en in evenredigheid aan de looptijd onder rentebaten in de winst- en verliesrekening verwerkt. Obligaties en andere rentedragende waardepapieren waarvoor de rentevergoeding geheel of grotendeels wordt ontvangen op het moment van aflossing worden, in afwijking van het voorgaande, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Daarbij wordt deze waardering verhoogd met een met de resterende looptijd evenredig deel van het verschil tussen verkrijgingsprijs en aflossingswaarde, berekend op basis van samengestelde interest. De verhoging wordt in de winst- en verliesrekening als rentebaten verantwoord. Voor zover obligaties en andere rentedragende waardepapieren die tot de beleg gingsportefeuille behoren worden verkocht, worden de resultaten verantwoord onder overlopende activa danwel overlopende passiva en, rekening houdend met de gewogen resterende gemiddelde looptijd van een beleggingsportefeuille, in de winst- en verliesrekening volgtijdelijk als rentebaten verantwoord. Voor zover voornoemde resültaatverwerking ertoe zou leiden dat per balansdatum het totaal geactiveerde bedrag hoger is dan het gepassiveerde, wordt dit meerdere direct als negatieve rentebaten in de resultatenrekening verwerkt. Indien verkopen plaatsvinden uit hoofde van een structurele inkrimping van een beleggingsportefeuille, worden de resultaten direct ten gunste of ten laste van rentebaten verantwoord. Overdrachten van obligaties en andere rentedragende waardepapieren van een beleggingsportefeuille naar de handelsportefeuille, en omgekeerd, geschieden tegen marktwaarde, waarbij de resultatenverantwoording plaatsvindt conform die voor verkopen uit de beleggingsportefeuille of uit de handelsportefeuille, afhankelijk van wat van toepassing, is.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 71