Toelichting (bedragen in miljoenen guldens) 1996 1995 Achtergestelde leningen Obligatieleningen en overige langlopende schuldbewijzen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Liquide middelen Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december Mutatie Exclusief de mutaties in de technische voorziening verzekeringsbedrijf Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de nettomutaties uit bancaire, verzekerings- en financieringsactiviteiten alsmede een over zicht van investerings- en desinvesterings activiteiten. Liquide middelen bestaan uit wettige betaalmiddelen alsmede onmiddellijk opeisbare tegoeden bij centrale banken. 11 7.328 1.811 7.339 1.811 285 155 1.188 1.033 1.473 I 188 285 155 Grondslagen voor consolidatie In deze geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers verwerkt van de lokale Rabobanken, de Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken BA, de Rabo- hypotheekbank NV, NV Interpolis, Rabobank Nederland alsmede de cijfers van de overige groepsmaatschappijen. De activa, passiva en de resultaten van deze maatschappijen zijn integraal in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Het belang van derden is als een afzonderlijke post gepresenteerd. Joint ventures worden naar evenredigheid tot het daarin gehouden belang in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. De geconsolideerde jaarrekening maakt deel uit van de vennootschappelijke jaar rekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (Rabobank Nederland), die wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Amsterdam. Deze geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9, het Besluit jaarrekening banken, het Besluit modellen jaarrekening alsmede de Aanbevelingen van De Nederlandsche Bank NV. De waardering en resultaatbepaling voor NV Interpolis geschiedt overeenkomstig de grondslagen voor verzekeringsmaatschappijen. Alle bedragen in deze toelichting luiden in miljoenen guldens, tenzij anders is vermeld. Wijziging in rubricering en grondslagen voor waardering en resultaten- bepaling In het verslagjaar is besloten om, met terugwerkende kracht, de negatieve goodwill op deelnemingen, die wordt verantwoord onder herwaarderingsreserves, op systematische wijze te verminderen op basis van de mate waarin de voordelen inzake de betreffende deelnemingen worden gerealiseerd. Deze vermindering komt

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 69