Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1996 (bedragen in miljoenen guldens) Baten Rentebaten Rentelasten Rente Opbrengsten uit effecten en deelnemingen Provisiebaten Provisielasten Provisie Resultaat uit financiële transacties Overige baten Totaal baten 21.003 13.925 1.348 95 7.078 203 1.253 258 855 9.647 19.261 12.872 1.072 272 712 8.609 Lasten Personeelskosten Andere beheerskosten Personeels- en andere beheerskosten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Bedrijfslasten 3.685 2.348 6.033 384 20 6.437 3.381 1.852 5.233 433 26 5.692 Waardeveranderingen van vorderingen Waardeveranderingen van financiële vaste activa Totaal lasten 5 7.282 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 2.365 2.076 Belastingen bedrijfsresultaat 706 636 Bedrijfsresultaat/groepswinst na belastingen 1.659 1.440 Belang van derden 27 13 Nettowinst 1.632 1.427 Kasstroomoverzicht (bedragen in miljoenen guldens) Groepswinst na belastingen Aanpassingen: Afschrijvingen Waardeveranderingen van vorderingen Mutaties in de voorzieningen* Kasstroom uit de winst Overheidspapier en effecten Geëffectiseerde vorderingen Bankiers Kredieten Toevertrouwde middelen Kortlopende schuldbewijzen Transitoria en technische voorziening verzekeringsbedrijf Overige mutaties Kasstroom uit bancaire en verzekeringsactiviteiten Aankopen beleggingsportefeuilles Verkopen en lossingen beleggings portefeuilles Saldo Aankopen deelnemingen Verkopen deelnemingen Saldo Aankopen materiële vaste activa Verkopen materiële vaste activa Saldo Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1996 1.659 384 433 840 840 821 3.704 2.732 1.679 3.853 3.457 13.604 2.822 27.259 13.667 12.594 12.576 2.731 - 2.254 1.494 4.476 862 - 2.116 33.765 21.993 23.250 20.625 10.515 - 1.368 166 36 130 27 1.336 1.425 361 548 975 - 11.620 - 2.272

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 68