Geconsolideerde balans per 31 december 1996 (na wiMbestemmingi (bedragen in miljoenen guldens) Kasmiddelen 1.473 i 188 Kortlopend overheidspapier 4.117 3 012 Bankiers 39.152 43.686 Kredieten aan de overheid 4.494 3.757 Kredieten aan de private sector 216.294 189.772 Kredieten 220.788 193.529 Rentedragende waardepapieren 45.909 36 737 Aandelen 5.409 3472 Deelnemingen 432 290 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 6.032 5.343 Overige activa 2.197 1651 Overlopende activa 5.808 4.608 Passiva (bedragen in miljoenen guldens) Bankiers Spaargelden Overige toevertrouwde middelen Toevertrouwde middelen Schuldbewijzen Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Achtergestelde schulden Eigen vermogen Belang van derden Aansprakelijk groepsvermogen Totaal passiva 94.170 81.804 38 19.373 544 175.974 47.536 12.498 4.874 16.909 311.362 19.955 331.317 90.232 73.148 27 17.493 468 163.380 37.477 11.669 3.876 14.625 275.528 17.988 293.516 Voorwaardelijke schulden Onherroepelijke faciliteiten 16.275 30.796 13.062 24.996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 67