relaties kasgeld afstorten bij een lokale Rabobank na gebruik naar een bedrijf dat er buitenmeubilair en speelgoed van maakt. Jaarlijks vinden miljoenen koffiebe- kertjes een nieuw leven in wegmarkeringen. Zo'n 13 ton ingenomen bankpassen verandert ieder jaar in rioolbuizen.Tonercartridges van printers en cassettelinten worden geschikt gemaakt voor hergebruik. Voor de Chipknip tenslotte, die eind 1996 op de markt werd gebracht en waarin silicium, koper en goud verwerkt zijn, is een verwerkingsmethode in voorbereiding die zorgt dat er nauwelijks milieu belasting ontstaat. Financiering en milieu Ook in haar dagelijkse bancaire praktijk houdt de Rabobank het oog op de natuurlijke omgeving gericht. De lokale Rabobanken zijn als financier betrokken bij vrijwel alle denkbare branches. Bij de kredietverlening wordt behalve naar de kredietwaardigheid van de individuele ondernemer ook gekeken naar de wijze waarop het bedrijf omgaat met de omgeving. Daarbij is voor de lokale banken niet alleen maatgevend of aan de vereiste vergunningen is voldaan. Zij hanteren tevens het uitgangspunt dat het begrip duurzaamheid tot dezelfde categorie behoort als de begrippen continuïteit en kwaliteit die de bankier vanouds het vertrouwen geven in de klant. Ook het bankbedrijf van Rabobank Nederland kent in dit verband haar verantwoordelijkheid. In kredietaanvragen en kredietrappor tages wordt uitdrukkelijk aandacht aan milieu-aspecten geschonken. Stimulering innovaties en onderzoek De Rabobank ondersteunt met kennis, geld en faciliteiten tal van initiatieven en projecten die tot doel hebben de kwaliteit van het milieu te bevorderen. Zo zoekt de bank in de agrarisch sector - onder meer via haar Projectenfonds - actief mee naar productiewijzen die minder milieubelasting met zich mee brengen. Als'huis bankier'van agrarisch Nederland vervult de bank een belangrijke, stimulerende rol door belanghebbende partijen over milieukwesties om de tafel te brengen. 'Groen beleggen' De Rabobank behoort tot de voorhoede van de financiële instellingen die actief zijn op het gebied van 'groen beleggen'. Via het samen met de Robeco Groep geïntrodu ceerde Groenrente Fund, was de Rabobank in 1996 in ruime mate in staat te partici peren in 'groene' projecten. Het Groenrente Fund is een zogeheten groenfonds, een beleggingsfonds met fiscale voordelen voor de belegger. De projecten waarin dit fonds participeert dienen te voldoen aan criteria die door de overheid zijn vast gelegd in de zogeheten Regeling Groenprojecten. In het Groenrente Fund, dat in oktober 1995 op de markt kwam, hebben klanten in korte tijd voor f 450 miljoen ingelegd. Intussen werd door de Rabobank via fondsbeheerder Groen Management BV voor ongeveer f400 miljoen aan passende groene bestemmingen gevonden. Eind 1996 was er daadwerkelijk belegd in 80 projecten, terwijf er nog 50 aanvragen op goedkeuring wachtten. Een voorbeeld van de bestemming van'groen geld'is de uitbreiding van bosareaal. Zo wordt in Ter Apel in het project Kloosterblieck, onder meer met de aan Groen Management ter beschikking gestelde middelen, 60 ha bos aangeplant. Een tweede bestemmingsrichting is de biologische landbouw. De biologisch-dynamisch geteelde appels en peren van fruitteeltbedrijf Boomgaard Ter Linde in Oostkapelle zijn daar een voorbeeld van. Verder werd in 1996 in alternatieve energie-opwekking uit wind en water geparticipeerd. Daarbij ging het zowel om een grootschalig miljoenenpro ject als windpark Kreekkraksluis in Yerseke als om 'solitaire molens'op boerenerven. Ook was de Rabobank via Groen Management betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en bij de toepassing van houtskool en gaswinning uit biomassa. Een hoofdstuk apart is het veelbelovende terrein van de zogenoemde agrificatie. Agrificatie is de verzamelnaam voor de productie van non-food producten uit agrarische grondstoffen. Voorbeelden van agrificatieprojecten waarin de Rabobank via Groen Management nog wil gaan deelnemen, zijn de productie van kleurstof uit rode bieten en van afbreekbare kunststof uit aardappelzetmeel.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 65