dat voor de gehele Rabobankorganisatie een besparing in gasverbruik mogelijk moet zijn van 14 miljoen aardgasequivalenten. Dit is 25% van het huidige ver bruik. Van ruim 50 grotere gebouwen binnen de Rabobankorganisatie wordt het ener gieverbruik bijgehouden aan de hand van de Energiemeter. Een aantal lokale Rabobanken maakt op dat punt gebruik van de diensten van het regionale ener giebedrijf. Zo controleert en bewaakt het energiebedrijf Mega Limburg bijvoor beeld het energieverbruik voor een aantal lokale banken in het zuiden. Van de vier hoofdvestigingen van Rabobank Nederland in Utrecht, Eindhoven, Zeist en Best werd het verbruik in kaart gebracht. Het computercentrum in Zeist nam per vierkante meter gebouw 325 (341) kWh elektriciteit af. Daar werd per vierkante meter 11,8 (10,7) m3 gas verbruikt. De lokatie Best, bestaande uit een computer centrum, drukkerij en centraal magazijn, verbruikte per vierkante meter 137 (118) kWh elektriciteit en 91 (91) m3 gas. Het laatste cijfer wordt vertekend doordat in Best gas wordt verbruikt om elektriciteit op te wekken. De hoofdkantoren van Rabobank Nederland in Utrecht en Eindhoven verbruikten het afgelopen jaar per vierkante meter respectievelijk 111 (106) kWh en 116 (104) kWh electriciteit. In Eindhoven werd per vierkante meter 15,6 (10,6) m3 gas verbruikt. In Utrecht speelt dit niet, omdat gebruik wordt gemaakt van de stadsverwarming. De stijging in het verbruikten opzichte van het jaar 1995 kan worden verklaard door het koudere jaar, langere openingstijden en een hogere bezettingsgraad van de gebouwen. Om het energieverbruik op organisatieniveau te verminderen experimenteert de Rabobank met nieuwe technieken. Zo maakt de Rabobank Amsterdam gebruik van hoogrenderende energieterugwinsystemen voor de klimaatbeheersing. De Rabobank Best bedient zich van kopieerapparatuur die automatisch uitschakelt, als ze niet wordt gebruikt en heeft een parkeergarage waar alleen licht brandt, als er zich mensen bevinden. Andere experimenten betreffen een nauwkeuriger afstemming van de kantoor oppervlakte op de doorgaans werkelijk aanwezige medewerkers en niet op het aantal mensen dat in dienst is. Wat dat betreft trekt het nieuwe hoofdkantoor van verzekeringsdochter Interpolis in Tilburg met zijn opvallende kantoorconcept ruime aandacht. Door het afschaffen van vaste werkplekken in combinatie met de toepas sing van moderne communicatietechnologie is de beschikbare kantoorruimte veel beter toe te snijden op het daadwerkelijk aanwezige aantal medewerkers. Dit levert besparingen in vierkante meters en dus ook in energieverbruik op. Rabofacet,de facilitaire dochter van Rabobank Nederland, heeft een kantoorconcept ontwikkeld gericht op een besparing in vloeroppervlak tot 40%. De lokale Rabobanken zal worden geadviseerd dit kantoorconcept de komende jaren op ruime schaal te implementeren. Afvalverwerking en hergebruik Hoewel de bedrijfsvoering van een bank relatief weinig milieubelasting veroorzaakt, is toch een zorgvuldige omgang met afvalstromen geboden. Het is verheugend te constateren dat gedisciplineerde inzameling van afval binnen de Rabobankorganisatie de geldende gedragsnorm is. Per lokale Rabobank wordt jaarlijks in versnipperde vorm gemiddeld 100 m3 oud papier afgevoerd en worden ongeveer 25 chemoboxen met ingezamelde batterijen, correctielakflesjes, printer linten en ander chemisch kantoorafval voor verwerking aangeboden. Het interne milieuzorgbeleid is er op gericht de hoeveelheid ongesorteerde restafval per medewerker te beperken. Het in ons land gehanteerde gemiddelde voor grote kantoren bedraagt 120 kg per medewerker. De medewerkers van de Rabobank Nederland-vestigingen in Zeist en Eindhoven bleven hier met 70 kg ruim onder. Dat geldt ook voor de medewerkers in Best, waar het cijfer uitkwam op 95 kg. In de hoofdvestiging in Utrecht produceerde de medewerker gemiddeld 160 kg, hetgeen betekent dat daar extra inspanningen op het gebied van afvalscheiding nodig zijn. In de afgelopen jaren zijn de nodige initiatieven genomen om te komen tot een zorgvuldige omgang met afval. Zo gaan de kunststof enveloppen waarmee bedrijfs-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 64