De Rabobank en haar natuurlijke omgeving De Rabobank streeft naar duurzaamheid in de relatie met haar klanten. Ze wil ook bijdragen aan de realisering van een duurzame economische ontwikkeling. Dat begint met het bevorderen van het interne besef dat de bank een eigen taak heeft in relatie tot de natuurlijke omgeving. Dat milieu besef speelt ook mee in de beoordeling van de activiteiten die de Rabobank mede mogelijk maakt. De interne milieuzorg bij de Rabobank vindt zijn oorsprong in een door de Hoofd directie van Rabobank Nederland in 1992 onderschreven milieubeleidsverklaring. In vervolg daarop werd het Handvest van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) voor een duurzame ontwikkeling ondertekend. Deze verklaring verplicht de ondertekenaars de milieubelasting door de eigen bedrijfsvoering te beperken. Daarnaast moet de dialoog met medewerkers en publiek over de milieurisico's en -effecten van de eigen bedrijfsactiviteiten worden bevorderd en in alle openheid worden gevoerd. In 1996 ondertekende de Rabobank voorts de Meerjarenafspraak voor energie-efficiencyverbetering met het Ministerie van Economische Zaken. Op grond daarvan verbindt de bank zich ertoe in tien jaar tijd het energieverbruik met een kwart te verminderen. De genoemde verklaringen zijn richtinggevend bij de manier waarop de Rabobank de milieuzorg in eigen huis invult en ook bij de wijze waarop de Rabobank milieu-aspecten in relatie tot de externe omgeving meeweegt. Interne milieuzorg In 1996 ontvingen alle lokale Rabobanken de Handleiding Interne Milieuzorg, die praktische ondersteuning biedt bij de vermindering van de milieubelasting door de eigen bedrijfsvoering. Het zijn veelal de kleine, alledaagse dingen die effect sorteren: zuinig zijn met kopieerpapier, niet nodeloos printen en ingenomen bankpasjes aan bieden voor recycling. Eerder al werd het interne milieubewustzijn geactiveerd via de door het Wereldnatuurfonds geïnitieerde actie 'Blad voor blad'. Dankzij deze actie is bij Rabobank Nederland het papierverbruik met 10% verminderd. Het jaarverbruik daalde van 87 miljoen velletjes A4 naar 78 miljoen, een afname die de grootte heeft van acht maal de Domtoren. De belangrijkste bijdrage in dit verband leverde het dubbelzijdig kopiëren. Ook het toenemend gebruik van elektronische post in plaats van brieven en nota's sorteerde effect. Dat geldt ook voor de invoering op grote schaal van milieuvriende lijke schrijfblokken die gemakkelijk dubbelzijdig te beschrijven zijn. De actie 'Blad voor blad' heeft over een breed front geresulteerd in ruimere aandacht voor het milieu binnen de organisatie. Zo werd in het aanbod van relatiegeschenken een 'kartonlijn' ingevoerd en werden ongelakte houten voorwerpen als potloden en linealen leverbaar. Dergelijke artikelen belasten het milieu minder dan de tot voor kort gebruikelijke varianten. Kopieerapparatuur wordt in toenemende mate geselec teerd op milieugevolgen. En bij de aanschaf van nieuw meubilair wordt gekeken naar de samenstelling van de materialen en de verf, terwijl met de leveranciers kan worden afgesproken dat zij het meubilair na de gebruiksperiode terugnemen. Belangrijk in dit verband zijn ook de afspraken die de Dienst Concern Inkoop met leveranciers maakt. Bij de inkoopvoorwaarden die de Rabobank op organisatie niveau hanteert, wordt standaard een milieuparagraaf toegevoegd, met daarin de verplichting tot beperking van milieubelasting, openbaarheid van informatie van de zijde van leveranciers en een terugnameverplichting van de verpakking. Ook zijn onderhandelingen gestart met grote, landelijk werkende schoonmaakbedrijven om contractuele garanties te krijgen dat de schoonmaak van kantoren voldoet aan de hoogste eisen op milieugebied. Energiebesparing Met het oog op de Meerjarenafspraak voor energie-efficiencyverbetering zal de komende jaren voor alle kantoren een systeem worden ontwikkeld om het feite lijke energieverbruik en de voortgang in de besparingen te bewaken. Berekend is

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 63