In Indonesië trad voor een spaar- en kredietcoöperatie op Oost-Java een nieuwe fase in. Na een periode van verplichte besparingen werden de eerste leningen verstrekt. Uitbreiding van het programma naar de Molukken en Lombok is voor de komende periode voorzien. In Tanzania opende president Mkapa op 10 augustus na anderhalfjaar van voor bereiding de Kilimanjaro Co-operative Bank. Deze bank fungeert als bank voor de coöperaties van kleine koffieboeren in het gebied. Een voormalige lokale Rabobankdirecteur fungeert via de SSR als general manager van de bank. De SSR is niet alleen betrokken bij de opzet van coöperatieve kredietsystemen. In hetTalamancagebied in Costa Rica dreigen boeren het afzetkanaal voor hun ecolo gisch geteelde bananen kwijt te raken. De boeren, die in coöperaties zijn verenigd, telen een te smal productenpalet.Ze zoeken nu met steun van de SSR naar nieuwe producten en nieuwe afzetmogelijkheden. In Venezuela, in het Amazonegebied, win nen de Yanomani-indianen honing van wilde bijen. De productie is nog bescheiden. Met steun van de SSR wordt bekeken hoe er een verantwoorde broodwinning kan ontstaan zonder dat het ecosysteem er last van ondervindt. In de Meguet-regio in Burkina Faso zetten boeren met SSR-steun graanbanken op. De boeren slaan nu de 'overproductie'aan het einde van het seizoen op, zodat ze niet langer gedwongen zijn later hun zelf geteelde oogsten tegen woekerprijzen terug te kopen. In Ghana wordt de teelt van citronellagras bevorderd, waarvan de olie de basis vormt voor de productie van zeep. In Roemenië tenslotte werd in een dorp in de buurt van Tirgu Mures met steun van de SSR een bakkerij opgezet, waardoor de lokale voedselvoor ziening verzekerd is en de economische structuur versterking kreeg. Garantiefonds Een belangrijk instrument met een maatschappelijke functie is voorts de Stichting Garantiefonds Rabobanken.Ze staat borg voor risicodragende achtergestelde 'Stimuleringsleningen', waarmee lokale Rabobanken startende en doorstartende ondernemers zonder voldoende eigen vermogen in staat stellen hun onderneming te beginnen of uit te breiden. Dat gebeurt tegen normale leningtarieven waarvoor geen risico-opslag geldt. In 1996 gaf het fonds voor een bedrag van f 41 (26) miljoen aan garanties af. Sinds de oprichting van het fonds in 1985 werd voor f 237 miljoen aan garanties afgegeven, waarmee 3.480 ondernemers konden worden geholpen. Sponsoring Ook als sponsor wil de Rabobank haar maatschappelijke betrokkenheid inhoud geven. Ze kiest ervoor om in samenwerking met andere partijen initiatieven tot ontwikkeling te brengen waaraan grote groepen Nederlanders plezier beleven of waarde hechten. Als cultuursponsor was de Rabobank in 1996 voor een langere periode verbonden aan het Mauritshuis in het kader van de grote Vermeer-tentoonstelling. Daarbij ging het om een daadwerkelijke rol als partner van het museum. De Rabobank maakte voorafgaand aan de tentoonstelling de restauratie van de schilderijen Meisje met parel en Gezicht op Delft mogelijk. De Vermeer-expositie, die aan het begin van de zomer haar deuren sloot, trok in totaal zo'n 430.000 bezoekers. Voorts werd in de cultuursector opnieuw een financiële bijdrage gegeven aan het internationaal ver maarde Liszt-Pianoconcours in Utrecht en aan hetTrompfestival in Eindhoven. Ook de langjarige ondersteuning van de Stichting Museumjaarkaart past bij de rol van de Rabobank als cultuursponsor. Een voorbeeld van maatschappelijk georiënteerde sponsoring is de jarenlange band met Foster Parents Plan. Ook hier geen kwestie van geld geven alleen. Lokale Rabobanken bieden faciliteiten voor uiteenlopende activiteiten in het kader van Foster Parents Plan. Bijvoorbeeld voor bijeenkomsten van ouders met een Foster Parents-adoptiekind, voor een schoolquiz, voor een sponsorloop of voor adoptie van FPP-kinderen door bedrijven. Andere voorbeelden in dit verband zijn de vele en voortdurende sponsorcontacten in de agrarische Sector, in het MKB en op het terrein van milieu en duurzaamheid. Ook mag niet onvermeld blijven dat de Rabobank in december 1996, op de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 61