De volumegroei op organisatieniveau vertaalde zich eveneens in een zeer tevredenstellende ontwikkeling van de financiële resultaten. De toename van de nettowinst bedroeg 14%. De voorspoedige gang van zaken toont opnieuw aan dat de Rabo bank een sterke groeipotentie heeft. Zij weet zich daarbij gesteund door een zeer ruime liquiditeitspositie, een uitstekende solvabiliteit en een alleszins aanvaardbaar risicoprofiel. In het verslagjaar werden de eerste conclusies getrokken uit de discussie over een vernieuwing van de Rabobank als coöperatie. Er lijkt consensus te bestaan over de transformatie van de lokale Rabobank van een gesloten kredietcoöperatie voor bedrijfsleden naar een coöperatie die openstaat voor alle klanten die een betekenisvolle relatie met de bank onderhouden. Dit geldt ook voor de versterking van de oriëntatie op de lokale omgeving waarin de Rabobanken opereren. Bij veel lokale banken zijn in het verslagjaar initiatieven ontwikkeld om inhoud te geven aan beide aspecten van de hiervoor beschreven richting. In het lopende jaar is het streven erop gericht de discussie over deze hoofdlijnen en de daaraan verbonden organisatorische en statutaire consequenties af te ronden. De in de herfst van 1994 gestarte discussie over een eigentijdse invulling van onze coöperatieve missie is een langdurig, maar essentieel proces dat van alle betrokkenen veel energie vergt. Hun inzet en betrokkenheid daarbij en bij de vele andere ontwikkelingen in de organisatie, stemmen tot grote voldoening. De grote toewijding van onze mensen staat er borg voor dat de Rabobank in 1998, als zij haar eeuwfeest viert, haar tweede centennium zal ingaan als een moderne coöperatieve bank, die ook in de 21e eeuw het klantenbelang als belangrijkste richtsnoer hanteert. drs. H.H.F. Wijffels voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland W. Meijer voorzitter van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 5