De Rabobank en haar maatschappelijke omgeving De Rabobank heeft haar wortels diep in de samenleving. Haar coöperatieve karakter blijkt op de eerste plaats uit de kwaliteit van de dagelijkse dienst verlening. Maar de eigen aard is ook te vinden in de wijze waarop de bank zich inzet voor de plaatselijke gemeenschap, de Nederlandse samenleving als geheel en mensen elders in de wereld. Als bank van en vóór mensen is de Rabobank zich permanent van haar verantwoor delijkheid in de samenleving bewust. Ze stelt waar mogelijk en gewenst kennis en deskundigheid beschikbaar voor initiatieven die erop gericht zijn de gemeenschap op een duurzame wijze verder tot ontwikkeling te brengen en ondersteunt deze initiatieven ook met geld. Het gaat daarbij om een substantiële bijdrage. In 1996 boden de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland samen voor een bedrag van circa f60 miljoen ondersteuning aan tal van maatschappelijke doelen. Het leveren van een bijdrage aan de samenleving vloeit soms rechtstreeks voort uit de dagelijkse bancaire praktijk. Dat is bijvoorbeeld het geval in Harlingen waar de Rabobank mede initiatiefnemer is van een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers. Andere lokale Rabobanken zijn betrokken bij initiatieven om asiel zoekers in de gelegenheid te stellen aan het betalingsverkeer deel te nemen. In samenspraak met het Contactorgaan Opvang Asielzoekers hebben die Rabobanken in 1996 aan 7.000 asielzoekers in verschillende centra passen verstrekt voor gebruik in geldautomaten en voorlichting gegeven over het Nederlandse betalingsverkeer. Projectenfonds Een vorm van geïnstitutionaliseerde ondersteuning van economische initiatieven is het Projectenfonds van de Rabobank. In 1996 werd vanuit dit fonds aan een groot aantal projecten in de agrarische sector, het midden- en kleinbedrijf en het onder wijs een financiële bijdrage geleverd. In geld gerekend ging daarvan het grootste deel naar projecten die ten goede komen aan het MKB, waarbij starters, allochtonen en vrouwelijke ondernemers speciale aandacht kregen. Een voorbeeld van een dergelijk project is het Technologie- en industriefonds voor Amsterdam en Noord- Holland, bedoeld om innovatieve startende ondernemers aan te moedigen. De Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs kreeg een bijdrage voor het opzetten van een databank met vrouwelijke ondernemers en de uitbouw van het eigen netwerk. Een in het oog springend project op agrarisch gebied was het door het Projectenfonds gesteunde onderzoek naar hergebruik van industriële restwarmte voor de verwar ming van plantenkassen. Dat geldt ook voor het project Toeristisch recreatief onder nemerschap op het platteland dat inzicht moet geven in de levensvatbaarheid van alternatieve inkomstenbronnen voor agrarische ondernemers. In Zeeland werd met steun van het Projectenfonds een keurmerk ingevoerd voor Zeeuwse speciaalpro- ducten. De koper weet daardoor dat het hele productieproces is gecontroleerd en bewaakt, onder meer op milieuvriendelijkheid. Een interessant milieuproject betrof het door het Projectenfonds ondersteunde onderzoek naar de mogelijkheden om kunststof te recyclen tot palboard. Dit materiaal is geschikt voor de bouw en voor de meubelproductie. Op onderwijsgebied droeg het Projectenfonds in 1996 bij aan de totstandkoming van het Institute for Cooperative Entrepreneurship, een opleidings- en onderzoeksinstituut met de bedoeling de vernieuwing van het coöperatieve onder nemen een impuls te geven. Het Projectenfonds van de Rabobank werd in 1984 ingesteld. Doel van het fonds is projecten te ondersteunen die ten goede komen aan groepen leden van de lokale Rabobanken, of die een algemeen economisch belang dienen. Daarbij kan worden gedacht aan initiatieven om de bedrijvigheid in een bepaalde regio te bevorderen, om groepen in de samenleving een stimulans te geven, of aan projecten die een oplossing zoeken voor problemen in een bepaalde bedrijfstak. De projecten liggen doorgaans op het terrein van afzetbevordering, emancipatie, gezondheidszorg, onderwijs en voorlichting en vaak op het terrein van het milieu. Rabobank

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 59