Risicomanagement De groeiende vraag van klanten naar financiële instrumenten waarmee risico's kunnen worden afgedekt en de toenemende beweeglijkheid van de financiële markten vereisen een adequate beheersing van de risico's. Geavanceerde geauto matiseerde systemen en modellen leveren de daarvoor benodigde management informatie. In het verslagjaar heeft de Rabobank veel energie gestoken in het verder perfectioneren van de feitelijke toepassing van deze informatie. De organisatie om de risico's uit handelsactiviteiten op een effectieve manier te beheersen heeft vorm gekregen, waarbij ook rekening is gehouden met de richtlijnen van de toezicht houders. De eenheid Markt Risico Control opereert onafhankelijk van de commer ciële afdelingen en is belast met het dagelijks monitoren van de aan interne richt lijnen en limietstructuren getoetste risico's en resultaten, alsmede de rapportage daarover aan het management. Daarnaast zijn in die locaties waarbinnen treasuryoperaties plaatsvinden onafhankelijke marktrisicocontroleenheden ingericht, die behalve aan het management van de vestiging eveneens direct rapporteren aan de centraal opgestelde eenheid Markt Risico Control. De Markt Risico Management Commissie, waarvan vier leden van de Hoofddirectie deel uitmaken, bereidt het marktrisicobeleid voor en bewaakt de uitvoering daarvan. Deze commissie wordt frequent geïnformeerd over omvang en aard van de aan de handelsactiviteiten verbonden marktrisico's. De risicometing vindt plaats door gebruikmaking van de zogeheten Value at Risk-methode. Daarbij worden de gevolgen van de maximaal ingeschatte prijs- en waardeschommelingen uitge drukt in één getal. Voor het interne risicomanagement wordt de Value at Risk berekend op basis van een betrouwbaarheidsinterval van 97,5% en een periode van één dag om posities te kunnen sluiten; een en ander gebaseerd op historische gegevens. Tezamen met de al bestaande methoden vormt dit een effectief instrument om marktrisico's van handelsactiviteiten te beheersen. Ook in de niet-handelsomgeving zijn in het verslagjaar belangrijke vorderingen gemaakt in het monitoren en beheersen van marktrisico's. Daarbij moet met name worden gedacht aan het renterisico dat voortvloeit uit de mismatch van uitzettin gen en middelen op de balans. Het risico op korte termijn wordt gemeten en beheerst aan de hand van het begrip Income at Risk; het risico op de langere termijn aan de hand van Equity at Risk. Voorts worden regelmatig scenario analyses uitgevoerd. Dit type van calculaties maakt het mogelijk de consequenties van rentemutaties op de resultatenrekening per periode vast te stellen. Ten slotte wordt als vanouds het risicoprofiel van de kredietportefeuille nauw keurig bewaakt. Daarbij worden specifieke procedures gevolgd rond de goed keuring van kredieten en worden de debiteuren periodiek op kredietwaardigheid beoordeeld. Zonodig worden terzake voorzieningen getroffen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 57