1 I Resultaat De ontwikkeling van de winst van de Rabobankorganisatie hield gelijke tred met de hogere bedrijvigheid. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg met 13,9 (7,0)% tot f2.365 (2.076) miljoen. De belastinglast bedroeg f 706 (636) miljoen. Rekening houdend met het belang van derden van f 27 (13) miljoen steeg de nettowinst met 14,4 (11,1)% tot f 1.632 (1.427) miljoen. Vooruitzichten 1997 In het verslagjaar zijn belangrijke stappen gezet om de Rabobank verder te ontwikkelen tot een brede coöperatieve financiële dienst verlener. Mede dankzij enkele nieuwe loten aan de stam zal de Rabobankorganisatie nog beter in staat zijn om in de behoeften van haar klanten te voorzien. Dit zal resulteren in een verdere groei van de activiteiten, zowel in het binnen- als in het buitenland. In lijn daarmee zal ook het resultaat in 1997 een voortgaande groei kunnen vertonen, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Ontwikkeling baten, lasten en resultaat Rente Provisie Andere baten Totale baten Personeelskosten Andere bedrijfslasten Waardeveranderingen van financiële vaste activa Waardeveranderingen van vorderingen Totaal lasten Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen Bedrijfsresultaat na belastingen Belang van derden Nettowinst Bedragen in miljoenen guldens 1996 1995 7.078 6.389 1.253 1.072 1.316 1.148 9.647 8.609 3.685 3.381 2.752 2.311 5 1 840 840 7.282 6.533 2.365 2.076 706 636 1.659 1.440 27 13 1.632 1.427 groei in 1996 1995 10.8 2,5 16.9 -2,2 14,6 41,4 12,1 5,7 9,0 6,5 19.1 400,0 92,9 109 5? 11,5 5,3 13,9 11,0 -2,3 15.2 11,7 107,7 160,0 14,4 11,1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 56