Dit resulteerde in een toename van de effectenprovisie met 67,2 (2,6)% tot f 393 (235) miljoen. De overige provisiecategorieën ondergingen weinig verandering. 1500 UITSPLITSING PROVISIERESULTAAT BEDRAGEN IN MILJOEN 1200 900 600 300 0 1992 1993 1994 1995 1996 BETALINGSVERKEER EN DEVIEZEN ASSURANTIE -EFFECTENPROVISIE OVERIGE Met name dankzij de verkoop van participaties en koerswinsten op aandelen uit de beleggingsportefeuille stegen de opbrengsten uit effecten en deelnemingen met 23,8 (7,9)% tot f 203 (164) miljoen. Na de vervijfvoudiging van het resultaat uit financiële transacties in 1995, liep dit in het verslagjaar terug tot f 258 (272) miljoen. De overige baten lieten een forse groei zien, en wel met 20,1 (17,9)% tot 855 (712) miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk te danken aan de verdere verbetering van het verzekeringstechnische resultaat bij Interpolis. Lasten De hogere bedrijvigheid vertaalde zich niet alleen in een forse baten stijging, maar ook in een versnelling van de lastengroei. De bedrijfs lasten stegen in het verslagjaar met 13,1 (6,4)% tot f 6.437 (5.692) miljoen. De verhouding tussen baten en bedrijfslasten daalde daar door tot 1,50 (1,51). De personeelskosten, circa 60% van de bedrijfslasten, namen met 9,0 (6,5)% toe tot f 3.685 (3.381) miljoen. De werkgelegenheid bi] de Rabobank is voor het eerst sinds jaren gegroeid, en wel met 2.809 (- 433) volledige arbeidsplaatsen tot 36.828 (34.019). De personeels uitbreiding was het gevolg van een verbetering van de dienstver lening, het hogere activiteitenniveau, de invoering van de gemiddeld 36-urige werkweek voor het overgrote deel van de in Nederland werkzame personen, alsmede de verdere internationale expansie. Daarnaast werd een groter beroep gedaan op tijdelijke krachten en adviseurs. De andere beheerskosten lieten een stijging zien met 26,8 (10,7)% tot f 2.348 (1.852) miljoen. Dit hield onder meer verband met de verdere uitbouw van het buitenlandse bedrijf en de ontwik keling van nieuwe technologische toepassingen, zoals de Chipknip. Voorts is voor ruim f 300 miljoen aan voorzieningen getroffen, met name in verband met de introductie van de euro en het nieuwe millennium. Als gevolg van enkele wijzigingen in het afschrijvings regime daalden de afschrijvingen tot f 384 (433) miljoen. De post waardeveranderingen van vorderingen, vroeger de dotatie aan de VAR genoemd, werd gehandhaafd op f 840 (840) miljoen. De totale lasten kwamen uit op f 7.282 (6.533) miljoen, ofwel 11,5 (5,3)% meer dan in 1995.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1996 | | pagina 55